Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişikliğe gidildi.

Bakanlığın değişikliğe ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alacak sigortası, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan ve Olağandışı Riskler Yönetimi Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan ve basit usul dışında vergi mükellefi olanlara sunulacak.

Alacak sigortasıyla sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi varsa sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin olmadığı durumlarda ise sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlara teminat sağlanacak.

Satışların, Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere fatura veya faturaları Türk lirası cinsinden kesilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve Borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlara teminat sağlanacak.

- Sorgulama ücreti KDV dahil 10 lira olacak

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dahil 10 lira olacak. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki izleme ücreti de risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 lira olarak belirlendi.

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle net priminin 30 katı olacak.

Hesaplanan prim tutarının 2 bin liranın altında çıkması durumunda, prim tutarı 2 bin lira olarak kabul edilecek.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcıları dikkate alınacak ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cironun en az yüzde 50'sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az yüzde 50'sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, belirlenen kapsamda bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadar olacak. Bu kapsamda olay başına sağlanan kredi limiti ise ilgili fıkra kapsamında alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadar olacak.

Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilecek ve bu alıcılar ilgili madde kapsamında değerlendirilecek. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve belirtilen toplam kredi limiti ile olay başına sağlanan kredi limitini etkilemeyecek.

- Teminat oranları

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilecek. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre yüzde 70 veya yüzde 90 olarak belirlenecek.

Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 12 olacak. Söz konusu prim tutarının yüzde 9'u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenecek.

Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, merkeze devredilen primlerin ve bunların yatırım gelirlerinin yüzde 10'unu geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas alınarak, merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanacak.

Daha önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden tebliğle değiştirilen ilgili maddede yer alan tablodaki azami teminat tutarları geçerli olacak.

 

AA