Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/69, K: 2020/45 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2019/46, K: 2020/55 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2019/42199 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2020 Tarihli ve 2016/2771 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri