Advertisement

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Rekabet Kurumu olarak, her alanda olduğu gibi fındık sektörü için de 'fiyatın piyasa mekanizmaları dışında belirlendiği' iddialarını her yönüyle, ciddiyetle ele alıyoruz ve bundan böyle de ele almaya devam edeceğiz" dedi.

Torlak, Rekabet Kurumu Fındık Sektör Araştırması Raporu Takdim ve Değerlendirme panelinde yaptığı konuşmada, kurum olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, teşebbüslerin rekabet kurallarına uygun davranıp davranmadıkları konusunda inceleme, denetim ve değerlendirme fonksiyonunu çağın gereklerine en uygun biçimde yapmaya azami özen gösterdiklerini söyledi.

Torlak, son dönemde verilen kurul kararlarına bakıldığında Rekabet Kurumu'nun fındık sektöründe en etkin olan kamu kurumlarından biri haline geldiğini söyledi.

Torlak, fındık sektöründe sadece son 5-6 yıl içerisinde bile gelen şikayetler üzerine veya resen açılan 6 adet ön araştırmanın olduğunu, bu dönemde ayrıca önemli devralma kararlarının verildiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Söz konusu ön araştırma veya devralma raporlarına bakıldığında, Rekabet Kurumu'nun sadece mevzuat denetimi ile yetinmediği, çoğu zaman fiyatların birlikte belirlendiği iddiasını içeren şikayetlere neden olan pazar yapısını da derinlemesine analiz ettiği görülmekte. Rekabet Kurumu olarak, her alanda olduğu gibi fındık sektörü için de 'fiyatın piyasa mekanizmaları dışında belirlendiği' iddialarını her yönüyle, ciddiyetle ele alıyoruz ve bundan böyle de ele almaya devam edeceğiz. Bu çabanın halkımız nezdinde de karşılık gördüğü açık biçimde görülmektedir. Üreticiden tüketiciye kadar geniş bir kesimin artık fındık piyasasına ilişkin analizlerinde hep Rekabet Kurumu'nu işaret eder hale gelmiş olması, bunun bir göstergesidir. Bu durum kuruma iletilen şikayet sayılarına da yansımakta olup bu hususu aynı zamanda Rekabet Kurumu'na duyulan güven ve itimadın göstergesi olarak kabul etmek mümkündür."

"FINDIKTA ŞİKAYETLERİN TEMELİNE İNİLMELİ"

Ömer Torlak, Rekabet Kurumu'nca fındık sektöründe yürütülen çok sayıda inceleme sonucu önemli bir tespitin ortaya çıktığını, kamu kaynaklarının etkin kullanımı bakımından 4054 sayılı kanun çerçevesinde yürütülen tekil incelemelerden ziyade, fındık piyasasında şikayetlerin temeline inilmesi ve sektördeki yapısal sorunlar için bütüncül bir bakış açısının geliştirilmesinin zaruri hale geldiğini vurguladı.

Torlak, bu tespit ve zarurete dayanarak kurulun, konunun daha ayrıntılı ve kapsamlı incelenebilmesi amacıyla ve rekabet savunuculuğu politikası ile de uyumlu olarak fındık piyasasına yönelik olarak sektör araştırması yapılmasına karar verdiğini bildirdi.

Son dönemde fındık üretiminde gerçekleştirilen yapısal dönüşüm ve iyileştirmelere karşın fındık üretimine ilişkin birtakım sorunların halen varlığını koruduğunu ifade eden Torlak, şunları kaydetti: "Üreticilerin fındık üretimi ve ticaretinden yeterince refah payı alamadıkları yönündeki şikayetler çerçevesinde kamuoyuna yansıyan sorunların yanı sıra Türk fındık üretimi, artan uluslararası rekabet ile de karşı karşıyadır. Bu nedenle Türk fındığının tahtını uzun vadede de koruyabilmesi için bugün verimlilik artışından fiyat istikrarına, saklama koşullarından arz istikrarına kadar her alanda uzun vadeli politikaların geliştirilmesi elzemdir. Raporda vurgulanan önemli bir diğer husus ise meselenin sadece ekonomik bir mesele olmadığı, tarım istihdamından kırsal yerleşime kadar önemli sosyal boyutların da hesaba katılması gerekliliğidir. Çözüm önerilerinin tartışılabilmesi için şüphesiz öncelikle sektörün mikroekonomik yapısı iyi analiz edilmeli ve anlaşılmalıdır. "