Advertisement

 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2/B Yasası olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanların satışına ilişkin 19 Kasım 2013 tarihi itibarıyla yaklaşık 810 bin hak sahibinden 662 bininin başvurduğunu belirterek, "Satışı yapılabilecek nitelikte olan taşınmazlar için hak sahibi olarak belirlenen yaklaşık 338 bin kişinin satış işlemlerini tamamladık. 2/B vasıflı taşınmazların satışından 19 Kasım itibarıyla 1,5 milyar lira tahsil ettik" dedi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2014 yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 2012 yıl sonu itibarıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan 85,1 milyar lira ödeneğin harcamasının, 84,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bütçedeki ödeneğin 1,7 milyar lirası Bakanlık faaliyetleri için kullanılırken, 82,9 milyar liranın diğer idarelere kamu hizmetlerinin finansmanı için transfer edildiğini anlatan Şimşek, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na 32,5 milyar lira, mahalli idare payları olarak 27,7 milyar lira, yükseköğretim kurumlarına 12,5 milyar lira, fon payları olarak 6 milyar lira, il özel idarelerine; kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün devredilen personel ücretleri için 1,3 milyar lira, köylerin altyapısını desteklemek amacıyla 550 milyon lira ve belediyelere altyapılarının desteklenmesi amacıyla 500 milyon lira aktarıldığını ifade etti.

Bakanlığının, 2014 yılı gider bütçesine ilişkin de bilgi veren Şimşek, 2014 yılı gider bütçesi için 112,5 milyar lira ödeneğin teklif edildiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, bu ödeneğin yaklaşık yüzde 1,8'ine tekabül eden 2,1 milyar liralık kısmının Bakanlık ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütçeden; personel ve sosyal güvenlik giderleri için 1,4 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 562 milyon lira, sermaye giderleri için 122 milyon lira ve cari transferler için 11 milyon lira ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı ödenek teklifimizin 110,4 milyar liralık kısmı diğer kamu hizmetlerinin finansmanı için ilgili idarelere transfer edilecektir. Bu kapsamda; Sosyal Güvenlik Kurumuna 40,8 milyar lira, mahalli idare payları için 38,8 milyar lira, yükseköğretim kurumlarına 15,7 milyar lira, fon payları için 7,6 milyar lira, yedek ödenekler için 3,5 milyar lira, il özel idarelerine; kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün devredilen personel ücretleri için 950 milyon lira, köylerin altyapısını desteklemek amacıyla 346 milyon lira, belediyelere altyapısının desteklenmesi amacıyla da 557 milyon lira ödenek öngörülmüştür."

- Gelir İdaresine 2,3 milyar lira-

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2014 yılı gider bütçesi için de 2,3 milyar lira ödeneğin teklif edildiğini anlatan Şimşek, söz konusu bütçeden personel ve sosyal güvenlik giderleri için 1,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 221 milyon lira, sermaye giderleri için 156 milyon lira ve cari transferler için 12 milyon lira ödeneğin öngörüldüğünü ifade etti.

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2014 yılı gider bütçesi 24,4 milyon lira-

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2014 yılı gider bütçesi için ise 24,4 milyon lira ödeneğin teklif edildiğini anlatan Şimşek, "Bu tutarın 18,1 milyon lirası personel ve sosyal güvenlik giderleri, 4,9 milyon lirası mal ve hizmet alım giderleri, 1,4 milyon lirası da cari transferler ve sermaye giderleri olarak öngörülmüştür" diye konuştu.

- 2/B vasıflı taşınmazların satışı-

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Şimşek, Hazine taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak yönettiklerini bildirdi.

2/B Yasası olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanların satışına ilişkin 6292 sayılı Kanun kapsamında 19 Kasım 2013 tarihi itibarıyla yaklaşık 810 bin hak sahibinden, 662 bininin başvuru yaptığını belirten Şimşek, bunun da yüzde 80'in üzerinde bir başvuru oranına tekabül ettiğini söyledi.

Satışı yapılabilecek nitelikte olan taşınmazlar için hak sahibi olarak belirlenen yaklaşık 338 bin kişinin satış işlemlerini tamamladıklarını aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"2/B vasıflı taşınmazların satışından 19 Kasım itibarıyla 1,5 milyar lira tahsil edilmiştir. Ayrıca yatırıma konu olabilecek Hazine taşınmazlarının önceden belirlenip ilan edilmesi sağlanarak, şeffaf, öngörülebilir ve proaktif bir uygulamaya geçilmiştir. Hazine taşınmazlarının yatırım amaçlı tahsisinde, 4. ve 5. bölgelerde bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 1'i, 6. bölgede bulunan illerde ise emlak vergi değerinin yüzde yarımı üzerinden bedel tahsil edilmekte, ayrıca yatırıma konu taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmamaktadır.

Bu kapsamda bugüne kadar 36 milyon metrekare yüzölçümünde 118 adet taşınmaz üzerinde toplam 7 bin 523 kişi istihdamlı, 1,5 milyar lira yatırım tutarlı süreli bedelsiz ön izin verilmiştir. Yaklaşık 10 milyon metrekare yüzölçümünde 25 adet taşınmaz üzerinde toplam bin 282 kişi istihdamlı, 203 milyon lira yatırım tutarlı olmak üzere 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmiştir. Yine 925 adet de 86 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz, teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmek üzere ilan edilmiştir. Hazine taşınmazları, ikişer aylık ilan sürelerinde başvuran yatırımcılara özkaynak, yatırım tutarı ve istihdam sayısı puanlamak suretiyle verilmektedir."

- Hazine taşınmazları-

İhracatın ve KOBİ'lerin desteklenmesi ile bölgesel dengesizliklerin giderilmesi amacıyla Hazine taşınmazlarının bedelsiz devredildiğini ve harca esas değer üzerinden doğrudan satıldığını anımsatan Şimşek, bu kapsamda içinde bulunulan yıl içinde küçük sanayi sitesi yapılma amacıyla kurulan kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca harca esas değer üzerinden 1,6 milyon metrekare yüzölçümlü toplam 11 milyon liralık satış yapıldığını bildirdi.

Maliye Bakanı Şimşek, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanı olarak kullanılmak üzere de OSB tüzel kişiliklerine harca esas değer üzerinden 5,7 milyon metrekare yüzölçümlü toplam 50 milyon liralık satış talimatının verildiğini kaydetti.

Kalkınmada öncelikli illerde ise 8,2 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın, OSB tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak devredildiğini belirten Şimşek, "2013 yılı içinde Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve kullanma izni verilmesi hususunda Bakanlığımdan toplam 133 adet talimat verilmiş olup, bunların toplam yüzölçümü 11 milyon metrekare, toplam bedeli ise 18 milyon liradır. Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilen irtifak haklarıyla verilen kullanma izinleri ve ön izinlerinden dolayı 2013 yılının 10 aylık döneminde toplam 275 milyon liralık gelir elde edilmiştir" diye konuştu.

- "Tertip düzeninden program bütçeye geçişin altyapısını oluşturuyoruz"-

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe sistemini reforme ettiklerini ve tertip düzeninden program bütçeye geçişin altyapısını oluşturduklarını ifade etti.

Program bütçe sayesinde kaynak tahsisinin, harcama önceliği ve performans bilgisine dayalı olarak yapılacağını anlatan Şimşek, böylece kamu kaynağının daha iyi yönetileceğini ve hesap verebilirlik anlayışının daha da gelişeceğini söyledi.

İç kontrol alanında da merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu üstlenen Bakanlığın, kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Şimşek, bu bağlamda iç kontrol ile ilgili mevzuat düzenlemelerini tamamladıklarını ve yaklaşık bin 800 mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısını kamu idarelerine yerleştirdiklerini kaydetti.

Benzer şekilde, 795'i mahalli idareler için olmak üzere kamu idarelerine ihtiyaç duydukları yaklaşık 2 bin iç denetçi kadrosunu tahsis ettiklerine işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu mali yönetiminde merkezi bir bilişim sistemi oluşturmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sistemin kurulması amacıyla TÜBİTAK'tan teknik danışmanlık hizmeti alıyoruz. Bu kapsamda öncelikle Bakanlığımıza ait Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ile e-Bütçe Sistemini entegre edeceğiz. Daha sonra diğer paydaşlarımızla işbirliği yaparak bu sistemi mali alanda büyük bilişim ağına sahip idarelerin sistemleriyle bütünleştireceğiz."

- "Mali raporlamada uluslararası karşılaştırılabilirliği tam olarak sağladık"-

Bakan Şimşek, mali raporlamada uluslararası karşılaştırılabilirliği tam olarak sağladıklarını belirterek, genel yönetim mali istatistiklerini IMF, AB ve Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği ortak standartlara göre hazırladıklarını ve yayınladıklarını bildirdi.

Veri madenciliğinin altyapısını oluşturduklarını dile getiren Şimşek, "Merkezi yönetime ait harcama, gelir, nakit, borçlanma, taşınır ve kamu personeline ait özlük bilgilerini veri madenciliği mantığıyla işlemeye ve karar destek amaçlı kullanmaya yönelik çalışmalara başladık. Bu kapsamda mali işlemlere ilişkin trendlerdeki önemli sapmaları yakalamayı, geleceğe yönelik tahminler yapmayı, şüpheli işlemleri erken uyarı sistemiyle ilgililere bildirmeyi ve denetim anlayışımızı risk odaklı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

-"Belediye şirketlerinin mali verilerini derleme çalışmalarını sonuçlandırdık"-

Geçen yıl başladıkları belediye şirketlerinin mali verilerini derleme çalışmalarını sonuçlandırdıklarını anlatan Şimşek, bugün itibarıyla mahalli idarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerini, belediye şirketlerinin verilerini de dahil ederek yakından takip edebildiklerini söyledi. Şimşek, bu sayede mahalli idareleri bütün olarak değerlendirebildiklerini ve mali disiplinin sağlanması yönünde daha etkin politikalar belirleyebildiklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Bunların yanı sıra döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılması için hazırladığımız Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarısı taslağını Başbakanlığa gönderdik. Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminin kapsamını genişletiyoruz. 2014 yılında memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personel yanında sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statüsünde çalışan kamu personelinin özlük ödemelerini de sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Mali suçlarla mücadelede hukuki altyapıyı güçlendirdik. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun bu yılın başında yasalaşmasının ardından ikincil mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarını tamamladık. Mali suçlarla mücadelede uluslararası uyuma yönelik eksikliklerimizi giderdik."

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı uygulaması kapsamında 19 Kasım 2013 tarihi itibarıyla 69,8 milyar lira varlık bildiriminde bulunulduğunu, 1,4 milyar lira vergi tahakkuk ettirildiğini ve 8,5 milyar lira tutarındaki varlık için 170 milyon lira vergi tahsil edildiğini bildirdi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi ve Özelleştirme İdaresi başkanlıklarının 2014 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Vergi Usul Kanunu'nu, ekonomik ve sosyal politikalara uyum sağlamak, sade ve daha kolay uygulanabilir hale getirmek amacıyla gözden geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehirlerde konut tesliminde KDV oranını, vergi ödeme gücünü esas alan bir anlayışla yeniden ele aldıklarını hatırlatan Şimşek, mesken kira geliri elde eden mükelleflerden ödeme gücü yüksek olanlara sağlanan gayrimenkul sermaye iradı istisnasını kaldırdıklarını dile getirdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi ve diğer şahıs sigortalarından ayrılanlara yapılan geri ödemeler üzerinden Eylül 2012 öncesi kesilen vergilerin anaparaya isabet eden kısmını iade ettiklerini anlatan Şimşek, Vergi Usul Kanunu'nda yaptıkları düzenlemeyle sahte belge düzenleyenlere karsı mücadeleyi artırdıklarını ifade etti. Şimşek, Vergi Denetim Kurulu'nun teknoloji ve insan kaynakları kapasitesini de güçlendirdiklerini söyledi.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, "2011-2013 dönemini kapsayan Eylem Planı kapsamında bulunan 30 eylemi tamamladık. Kalan 17 eylemin 12'sini yıl sonuna kadar tamamlayacağız, 5 eylemi ise yeni eylem planına taşıyarak tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca Eylem Planı'nı 2014-2016 dönemini kapsayacak şekilde güncelliyoruz" dedi.

-Varlık Barışı-

Varlık Barışı uygulaması kapsamındaki son verileri de paylaşan Şimşek, "Bu çerçevede 19 Kasım 2013 itibarıyla 69,8 milyar lira varlık bildiriminde bulunulmuş̧, 1,4 milyar lira vergi tahakkuk ettirilmiştir. 8,5 milyar lira tutarındaki varlık için 170 milyon lira vergi tahsil edilmiştir" diye konuştu.

Şimşek, uygulama ile tahakkuk eden vergilerin 30 Kasım 2013 tarihine kadar ödenebileceğini anımsattı.

Özel kesim tasarruflarını artırmak ve mevduatın vadesini uzatmak amacıyla indirimli vergi uygulamasına geçtiklerinin altını çizen Şimşek, uzun vadeli tasarrufları artırmak için ücretli adına işverence Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen ve ticari kazancın tespitinde, gider olarak dikkate alınan katkı paylarını 5 puan artırarak ücretin yüzde 15'ine çıkardıklarını kaydetti.

Şahıs sigortaları kapsamında ödenen primlerin ücret ve vergi matrahından indirim konusu yapılabilecek toplamını, ücretin veya beyan edilen gelirin yüzde 5'inden yüzde 15'ine çıkardıklarını ifade eden Şimşek, istihdamı artıracak ve cari açığı azaltacak yatırımları teşvik etmeye devam ettiklerine dikkati çekti.

Bireysel katılım sermayesi ile başlangıç aşamasındaki şirketlere ortak olmayı vergi kolaylığı sağlayarak teşvik ettiklerini dile getiren Şimşek, "Benzer şekilde girişim sermayesi fonlarını da destekliyoruz. Katma değeri yüksek hizmet ihracını teşvik eden mekanizmaları uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Esnaf ve sanatkarların kayıt altına alınması ve bu kesime ilişkin bilgilerin tam ve doğru şekilde elde edilmesi amacıyla Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilebilmesine yönelik düzenleme yaptıklarını anımsatan Şimşek, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflere iş hacmindeki değişikliğe bağlı olarak basit usule geçebilme imkanı getirdiklerini söyledi.

- Mükelleflerin vergiye uyumu-

Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştıracak bazı uygulamalardan da söz eden Şimşek, Elektronik Yoklama Sistemi ile vergi dairesini mobil hale getirdiklerini dile getirdi. Böylece mükellefleri ve vergiye tabi faaliyetleri yerinde tespit ederek online olarak ilgili birimlere ulaştıracaklarını bildiren Şimşek, bu faaliyetleri elektronik ortamda yaparak zaman, insan kaynağı ve maliyetlerden tasarruf edileceğine işaret etti.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile ekonomik faaliyetleri anlık olarak izleyeceklerini belirten Şimşek, "Mükelleflerimizin cihaz alımında karşılaşacakları maddi yükü hafifletmeye yönelik olarak KDV oranını yüzde 8 ile düşük bir oranda tuttuk. Ayrıca bu cihazlara yüzde 100'e kadar amortisman ayırma imkanı tanıdık" diye konuştu.

Mükellef Sicil Otomasyonu'nu yeniden hazırladıklarını kaydeden Şimşek, sicil otomasyonunda yer alan programları yeniden yazarak mükellef sicil bilgilerinin güncel tutulmasını, sicil veri tabanını kullanan diğer uygulamalar ile tam entegrasyonunu ve analiz yapısını güçlendirmeyi sağlayacaklarını, çalışmayı bu yıl sonunda tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdiklerinin altını çizen Şimşek, sistemin üreteceği sonuçlarla vergisel uyumsuzluklarla ilgili ön uyarı sistemlerinin devreye sokulması ve uyumsuz mükelleflerin caydırılmasının sağlanacağına dikkati çekti. Şimşek, uyumlu mükelleflerin, vergi dairesi uygulamaları çerçevesinde pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasının amaçlandığını da kaydetti.

-Kayıtlı ekonomiye geçiş hızlandırdık"-

E-ticaretin izlenmesi ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere vergisel yükümlülükleri konusunda bilgi veren bir internet portali oluşturduklarını anımsatan Şimşek, "E-ticaret kapsamındaki faaliyetleri kavramak için ülkemiz koşullarını dikkate alan bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım ile kayıt dışı çalışan alışveriş̧ siteleri hızla belirlenecek ve vergi kayıp kaçağı engellenmiş̧ olacaktır" ifadesini kullandı.

E-fatura ile mükelleflerin vergiye uyum maliyetinin azaldığını ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırdıklarını anlatan Şimşek, şirketler arasında uygulanan elektronik faturanın gerçek kişi mükellefleri de kapsamasını sağladıklarını dile getirdi.

Şimşek, e-defter uygulamasıyla mali verilerin sunumunda bir standart sağlanmış̧ olacağını vurgulayarak, işgücü ve zaman kaybından kaynaklanan uyum maliyetlerinin de azaltılacağını belirtti.

- "2,6 milyar faturayı sisteme aktardık"-

2008 yılında pilot uygulamasına başladıkları e-arşiv uygulaması ile şimdiye kadar 2,6 milyar adet faturayı elektronik ortamda sisteme aktardıklarını ifade eden Şimşek, gelecek yıl sistemin kapsamını genişleterek aktif olarak uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

E-tahsilat uygulamalarını yaygınlaştırdıklarına dikkati çeken Şimşek, "Sanal pos aracılığıyla, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik idari para cezaları, geçiş̧ ücreti ve idari para cezası ile Karayolu Tasıma Kanunu idari para cezaları banka kredi kartlarıyla tahsil edilmektedir. Ayrıca gayrimenkul sermaye iradı tahsilatlarının da banka kredi kartlarıyla tahsiline başladık" bilgisini verdi.

E-tebliğ uygulamasını yaygınlaştırdıklarını anlatan Şimşek, tebliğ işlemlerini elektronik ortama taşıyarak evrak basım ve posta masraflarından tasarruf edeceklerini, iş sürecini hızlandırarak tahakkuk ve tahsilattaki etkinliklerini de arttıracaklarını kaydetti.

Elektronik tebligata ilişkin yazılımı 2014 yılının ilk yarısında tamamlamayı ve pilot uygulama dönemini takiben bunu yaygınlaştırmayı planladıklarını bildiren Şimşek, Mükellef Geri Bildirim ve Çalışan Öneri Sistemi ile hizmet kalitesini artıracaklarını sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 Yılı Sayıştay Raporu'nda yer alan Hazine'nin mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunan taşınmazlara ilişkin bazı eleştirilerle ilgili, "Bakanlık olarak bu sorunun farkındayız. Bugün itibarıyla Hazine'nin mülkiyetindeki taşınmazların miktar olarak envanter işlemlerini tamamlamış̧ durumdayız" dedi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi ve Özelleştirme idaresi başkanlıklarının 2014 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaptığı sunumda, Sayıştay tarafından Meclis'e sunulan Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Denetim Raporu'nda yer alan değerlendirmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Rapordaki bazı eleştiri ve tespitlere katılmamalarına karşın, Sayıştay denetiminin kamu idarelerinin gelişimine, saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılmasına katkısının yadsınamaz olduğunu ifade eden Şimşek, Sayıştay Raporu'ndaki en dikkat çekici eleştirinin Maliye Bakanlığı tarafından bazı mali tabloların Sayıştay'a sunulmadığı konusu olduğunu dile getirdi.

Daha önceki sunumunda bu durumun, Sayıştay ile Maliye Bakanlığı arasında genel bütçeli idarelerin mali tablolarının raporlanmasındaki yorum farkından kaynaklandığını belirttiğini hatırlatan Şimşek, sorunu çözmek üzere Bakanlık olarak Sayıştay ile ortak bir çalışma grubu kurduklarını, çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak öneriler çerçevesinde, kamu idarelerince verilmesi gerekli, mümkün ve anlamlı olan tabloları yeniden belirleyeceklerini kaydetti.

-Özel bütçeli idareler-

Sayıştay Raporu'ndaki haklı bulduğu eleştirilere ve Bakanlık olarak aldıkları tedbirlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, raporda bazı özel bütçeli idareler tarafından Maliye Bakanlığı'na aktarılan tutarların eksik hesaplandığının ifade edildiğini söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda eksik hesaplanan tutarların tahsil edilmesine karar verildiğini dile getiren Şimşek, bu çerçevede Türk Patent Enstitüsü (TPE), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) tahsilat yapıldığını bildirdi.

Şimşek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yatırılan hasılat payı tutarlarının, Bakanlık yerine Gelir İdaresi Başkanlığı hesaplarına gelir kaydedildiğine ilişkin raporda yer alan eleştirinin Bakanlıkça dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

-Taşınmazlara ilişkin Sayıştay Raporu-

Rapordaki, Hazine'nin mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunan taşınmazların, kayıt işlemlerinin mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olmaması, değerleme işlemlerinin tamamlanmamış olması ve diğer işlemlerinin muhasebe kayıtlarına ve mali tablolara tam olarak yansıtılmaması eleştirilerine de katıldıklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak bu sorunun farkındayız. Bugün itibarıyla Hazine'nin mülkiyetindeki taşınmazların miktar olarak envanter işlemlerini tamamlamış durumdayız. Ancak, bu taşınmazların değer tespiti ve muhasebe kayıtlarına yansıtılmasında birtakım eksikliklerimiz bulunmaktadır. Bu eksikliklerimizi gidermek üzere gerekli hazırlıklara başladık. Bu kapsamda Hazine taşınmazlarının değerleme işlemlerinin tamamlanması ile Milli Emlak Otomasyon Sistemi'nde yer alan verilerin muhasebe sistemine aktarılmasına ve izlenmesine yönelik bir bilişim projesi başlattık. Projeyi 2014 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."

Raporda, Maliye Bakanlığı'nca Adalet Bakanlığı'na tahsis edilen taşınmazlarda bulunan ticari ünitelerin, mevzuata aykırı olarak tahsis edilen kurum tarafından kiralandığı ve Hazineye ait olması gereken kira gelirinin bu kurum tarafından tahsil edildiğinin belirtiltiğini anımsatan Şimşek, iki bakanlık arasında bu yılın ekim ayında bir protokol yapıldığını, böylece eleştiriye konu ticari ünitelerin, gelir paylaşımı esasına göre, Adalet Bakanlığı tarafından kiraya verilmesine imkan tanındığını dile getirdi.

İstanbul'daki bir irtifak hakkı tesisi işlemi ile Antalya'daki bir kiralama işlemine ait Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların, sözleşmeye aykırı kullanılmasına rağmen sözleşmelerinin feshedilmediğinin da raporda eleştiri konusu yapıldığını kaydeden Şimşek, "Eleştiri konusu her iki işlem yeniden incelenmiştir. Antalya'daki kiralama işlemine ait sözleşme feshedilmiştir. İstanbul'daki irtifak hakkı işlemine ait sözleşmenin feshedilmesi işlemleri ise devam etmektedir" dedi.

Raporda, inşaat karşılığı Hazine mülkiyetindeki taşınmazların devir işleminin muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığının ifade edildiğini anlatan Şimşek, bu tür işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınması için milli emlak birimleri ile saymanlıklar arasında gerekli bilgi akışını sağlamak üzere teknik ve idari çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hazine taşınmazlarını işgal etmek suretiyle kullanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ecrimisil alınmayacağı şeklinde düzenleme yapılarak 2886 sayılı Kanunun ecrimisile ilişkin hükümlerinin daraltıldığı tespitinin raporda yer aldığını kaydeden Şimşek, Sayıştay görüşü doğrultusunda ilgili yönetmelik değişikliğini yapmak üzere çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Bakanlığın taşınır mal yönetimine ilişkin bazı işlemlerinde eksiklikler olduğuna ilişkin ifadelerin de raporda yer aldığına dikkati çeken Şimşek, eksikliklerin, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının yaygınlığı da dikkate alınarak, mümkün olan en kısa sürede giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

- Yedek ödenekten yapılan aktarımlar-

Sayıştay Raporu'nda katılmadıkları bazı tespit ve eleştirilerin de bulunduğunu belirten Şimşek, yedek ödenekten yapılan aktarmaların, yıl sonu gerçekleşmeleri üzerinden ilan edilmesi yerine başlangıç ödeneği üzerinden ilan edilmesi hususun eleştirildiğini ifade etti.

Meclis tarafından bütçe kanunu ile tahsis edilen yedek ödenekten yapılan aktarmaları; tür, tutar ve idareler itibarıyla yılın bitimini takip eden 15 gün içerisinde ilan ettiklerini anımsatan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5018 sayılı kanunun 23'üncü maddesi bütçeye konulan yedek ödeneğin, yani başlangıç ödeneğinin ilanını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple her yılın ocak ayında yedek ödeneğe ilişkin ayrıntılar, başlangıç ödeneği üzerinden Bakanlığımızca ilan edilmektedir. Buna ilaveten, yedek ödenekten yaptığımız aktarmaların yıl sonu gerçekleşmelerini ise detaylı bir şekilde kesin hesap cetvellerinde gösteriyoruz. Dolayısıyla yıl sonu itibarıyla gerçekleşen yedek ödenek kullanımını şeffaf bir şekilde TBMM, Sayıştay ve kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Raporda, Bütçe Kanunu'nun (E) cetveli ile ödenek aktarılmasına izin verilen projelerde, bütçe dışına çıkıldığı, işlemlerin öngörülen şekilde muhasebeleştirilmediği ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine uyulmadığının belirtildiğini kaydeden Şimşek, söz konusu projelere ilişkin ödeneklerin kullanımı ile harcama usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanı'ının yetkili kılındığını hatırlattı.

Bu projelere ilişkin kaynakların banka hesaplarına aktarılması ve kullanımı konusunda bütçe kanunu ile verilen yetki çerçevesinde işlem tesis edildiğine işaret eden Şimşek, "Projelere ilişkin kayıtlar Sayıştaya sunulmuştur. Kamu mali yönetimindeki dönüşüm büyük ölçüde tamamlandığından 2014 yılında bu projeler için ödenek öngörülmemiştir. Bu problem bundan sonra yaşanmayacaktır" dedi.

Maliye Bakanlığı bütçesinden yükseköğretim kurumlarına ihtiyaç duyulandan fazla hazine yardımı tahakkuk ettirildiği konusunun da raporda eleştirildiğini aktaran Şimşek, yükseköğretim kurumlarının öz gelirlerinin önemli kısmının harç gelirleri olduğunun ve ekim ayında tahsil edilen harç gelirlerinin ertesi yıl bahar dönemine kadar kullanılmasına imkan sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Hazine yardımlarını ise 11 aylık dönemde nakit ihtiyacını dikkate alarak tahakkuk ettirdiklerini dile getiren Şimşek, "Yıl sonunda da kalan yardımın tamamını tahakkuk ettiriyoruz. Aksi takdirde, söz konusu idarelerin belirli bir amaca tahsis edilen nakit varlığına mevzuata aykırı olarak el konulması gibi bir sonuç doğacaktır" diye konuştu.

-Ar-GE teşvikleri-

Rapordaki, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Maliye Bakanlığı'na aktarılması gereken üçer aylık gelir fazlalarının aktarılmadığı eleştiriye de yanıt veren Şimşek, kurumun 2012 yılı gelirlerinin tamamına yakınının, kurumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, ilgili mevzuat hükmü çerçevesinde verilen hazine yardımından oluştuğunu söyledi.

Kurumun faaliyet gelirlerinden doğmayan fazlanın ise ilgili kanun hükmü gereğince aktarmaya konu olmadığına işaret eden Şimşek, kurumun 2012 yıl sonunda hazine yardımı kaynaklı gelir fazlasının, 2013 yılında yapılacak hazine yardımının tahakkukunda dikkate alındığına işaret etti.

Bakanlık faaliyetleri hakkında da konuşan Şimşek, Ar-Ge'yi desteklemeyi sürdürdüklerini ve 2014 yılında vergisel teşvikler dahil olmak üzere Ar-Ge'ye yaklaşık 3,8 milyar lira destek vereceklerini bildirdi.

İşverene sağlanan gelir vergisi stopajı desteğinin süresini 2013'ten 2023 yılı sonuna kadar uzattıklarını anlatan Şimşek, çevreye zararlı olan bitkisel atık yağların geri kazanımının teşvik edilmesine yönelik hazırlıkları tamamladıklarını vurguladı.

Şimşek, bitkisel atık yağlardan elde edilen biodizelin motorine karıştırılarak satılması durumunda biodizele isabet eden ÖTV'nin belli bir kısmının dağıtıcılara iade edileceğini duyurdu.

- 2014 Yılı Gelir Bütçesi-

2014 Yılı Gelir Bütçesi hakkında bilgi veren Şimşek, merkezi yönetim bütçesinde bütçe gelirlerinin 403,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 348,4 milyar lira, vergi dışı gelirlerin 54,8 milyar lira olarak tahmin edildiğini söyledi.

2014 Yılı Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde; gelir vergisinin 70,8 milyar lira, kurumlar vergisinin 31,1 milyar lira, dahilde alınan KDV'nin 39,6 milyar lira, ithalde alınan KDV'nin 64,8 milyar lira, ÖTV'nin 89,4 milyar lira, MTV'nin 8,6 milyar lira, BSMV'nin 7,1 milyar lira, Damga Vergisi'nin 10,4 milyar lira, harçların 15 milyar lira, Özel İletişim Vergisi'nin 4,6 milyar lira, Gümrük Vergisi'nin 5,6 milyar lira ve diğer vergilerin 1,3 milyar olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Şimşek, 2014 Yılı Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirler açısından Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri'nin 8,1 milyar lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 1,6 milyar lira, faizler, paylar ve cezaların 27,7 milyar lira, sermaye gelirlerinin 8,8 milyar lira ve alacaklardan tahsilatın 142 milyon lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Gelir tahminlerinin gerçekçi, hatta ihtiyatlı bir çerçevede hazırlandığını dile getiren Şimşek, "2014 yılı merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2013 yıl sonu gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 4,1, vergi gelirlerinin ise yüzde 7,1 oranında artacağı öngörülmüştür. Bu oranlar 2014 yılı için tahmin edilen yüzde 10,2'lik nominal GSYH artışının altındadır" dedi.

Şimşek, 2014 yılı bütçesinin hayırlı olması dileğinde de bulundu.

AA