Advertisement

Çiftçiye 2015'te verilecek tarımsal destekler belirlendi

Çiftçiye 2015

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır başına 225 lira, etçi ırklar anaç sığır başına 350 lira, anaç manda başına 400 lira destek verilecek

08 Nisan 2015 Çarşamba, 13:10 Güncelleme: 08 Nisan 2015 Çarşamba, 13:45

Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi.

Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az 2 yıl, araştırma geliştirme projelerinde 5 yıl olmak üzere, 2015 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin esaslar düzenlendi.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Ayrıca ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında dekar için 3,3 lira mazot desteği, 4,75 lira gübre desteği, hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar için 4,85 lira mazot desteği, 6,6 lira gübre desteği, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise 7,9 lira gübre ve 8,25 lira mazot destekleme ödemesi yapılacak.

Bu yıl sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapanlara fark ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına 15 lira ödenecek.

Öte yandan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listesinde yer alan 30 tarım havzasında, 2015 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak. Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünleri, tarımsal veriler ve uydu görüntüleri; zeytinyağı tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak desteklenecek.

Buna göre, kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü pamukta 65 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, dane mısırda 4 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, kurufasulye, nohut ve mercimekte 20 kuruş, çeltikte 10 kuruş, çayda ise 12 kuruş olarak belirlendi.

Hayvancılık

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak.

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların melezleri her anaç sığır için 225 lira, etçi ırklar anaç sığır 350 lira, anaç mandaya 400 lira, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilavesinde 70 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı için 75 lira, döl kontrolü projesi kapsamında suni tohumlamadan doğanlara 35 lira, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 75 lira destek verilecek.

Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri anaç hayvan varlığına sahip işletmelere, 2016 yılı bütçesinden 5 bin lira ödenecek.

GAP, DAP, DOKAP ve KOP Kalkınma Bölgeleri illerinde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 1/1/2010 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağılar için dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla anaç sığıra 350 lira, buzağıya 150 lira ödeme yapılacak.

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 22 lira destek verilecek.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere kilogram başına 22 lira ödenecek.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine satan, düzenlemede belirlenen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere, manda, koyun ve keçi sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacak. Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 lira ödenecek.

İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere kutu tohuma 40 lira, birinci sınıf yaş koza ve damızlık kozaya 30 lira ödeme yapılacak.

Arı yetiştiriciliği yapan ve belirlenen yetiştirici birlikleri veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına arılı kovan için 10 lira, bombus arısı kolonisine 60 lira destek verilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, alabalıkta 65 kuruş, çipura ve levrekte 85 kuruş, yeni türlerde 1 lira, midyede 5 kuruş destek verilecek. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yıllık 500 bin kilogram olarak belirlenirken, 250 bin kilogramına kadar olan kısmına bu desteklerin tamamı geri kalan kısmı için ise, yarısı tutarında destekleme ödemesi yapılacak.

AR-GE projeleri ile araştırmacılara, 2015-2019 yıllarında destekleme ödemesi yapılacak

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla yetiştiricilere, belirlenen kategorilerde hayvan başına 35 lira ile 800 lira arasında destek verilecek.

Bakanlar Kurulunun, 2015 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2015'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl 100 lira destek verilecek. Çok yıllık yem bitkilerinden sulu yonca için 50 lira, kuru yonca için 30 lira 4 yıl boyunca, korunga için 40 lira 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için 35 lira, silajlık tek yıllıklara 50 lira, silajlık sulu mısıra 75 lira, silajlık kuru mısıra 35 lira ödeme yapılacak.

Patates Siğili Hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon'da patates yerine, yem bitkileri üretimi yapan üreticilere aldığı yem bitkileri desteğine ilave yüzde 50 ödenecek.

Hastalıklardan ari işletmelere ilave destek

Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar dışındaki 6 aylığın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 375 lira ödeme yapılacak.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutar ödenecek.

Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip işletmelerdeki ari işletme desteği, tüm sığırlar için ilave hayvan başına 50 lira olarak belirlendi.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara büyükbaş şap aşısı için 75 kuruş, küçükbaş şap aşısı için 50 kuruş, büyükbaş Brucellosis için 1,50 lira, küçükbaş Brucellosis için 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş korumada hayvan başına 550 lira, küçükbaş korumada 80 lira, sığır pedigrili korumada 800 lira, arı korumada kovan başına 40 lira destek verilecek. Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı elit sürü yavrusu için 70 lira, taban sürü yavru için 35 lira, halk elinde manda ıslahı için 800 lira, damızlığa ayrılan manda yavrusu için 150 lira, damızlık koç ve teke için de 200 lira ödeme yapılacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını, mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise yüzde 50'si kadar hayvan başına ödeme yapılacak.

Sertifikalı tohum kullanım destekleri

Kararla, yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleri de buğday ve arpa için dekar başına 8,5 lira, tritikale, yulaf ve çavdar için 6 lira, çeltik ve yer fıstığı için 8 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 12 lira, susam, kanola ve aspir için 4 lira, patates için 40 lira, soya için 20 lira, korunga, fiğ, yem bezelyesi için 7 lira ve yonca için 10 lira olarak belirlendi.

Standart bodur meyve, fidan türleri ile bahçe tesisi için dekar başına 150 lira, sertifikalı olanlar için 400 lira; yarı bodur meyve fidan türleri ve bahçe tesisi için dekar başına 150 lira sertifikalı olanlar için 350 lira, standart aşılı bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi için dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 280 lira; standart zeytinde yağlık çeşitleri ile bahçe tesisi için dekar başına 50 lira, sertifikalı olanlar için 150 lira; aşılama ile çeşit değiştirmeye 250 lira, virüsten ari fidanlara ilave standart için 50 lira, sertifikalı için 100 lira, sertifikalı çilek fidesi için dekar başına 350 lira, standart Antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi için dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 280 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı veya standart fidan kullanımında ve sanayilik, ihracata yönelik sertifikalı çeşitlerde alınan desteğin yüzde 50'si oranında ilave destek verilecek.

Sertifikalı tohum üretim desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim destekleri ise buğdayda 10 kuruş, arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 8 kuruş, çeltikte 25 kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 50 kuruş, soyada 35 kuruş, kanolada 1,2 lira, susamda 60 kuruş, yoncada 1,5 lira ve yer fıstığında 80 kuruş olacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde örnek olarak seçilen işletmelerden 2014 ÇKS kayıtlarıyla belirlenen işletmelere 2015 bütçesinden 375 lira, 2015 ÇKS kayıtları ile belirlenen işletmelere ise 2016 bütçesinden 425 lira katılım desteği verilecek.

Organik tarım ve iyi tarım desteği

Organik tarım çerçevesinde, meyve ve sebzede organik tarım desteği dekar başına 70 lira, tarla bitkilerinde organik tarım desteği dekar başına 10 lira olacak. Destek tutarı, anaç sığır mandada hayvan başına 150 lira, buzağıda 50 lira, anaç koyun-keçide 10 lira, arılı kovanda 5 lira, alabalıkta 35 kuruş, çipura ve levrekte 45 kuruş olarak belirlendi.

Sebze ve meyvede iyi tarım uygulamalarına dekar başına 50 lira, örtü altı iyi tarım uygulamalarına dekar başına 150 lira, süs bitkileri tıbbi aromatik bitkilere dekar başına 100 lira destek verilecek.

Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 lira ödenecek.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği

Biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla biyoteknik mücadele için 110 lira, biyolojik mücadele için 350 lira olmak üzere örtü altı paket toplam desteği 460 lira, açık alan paket toplam desteği de 70 lira olarak belirlendi.

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen AR-GE projeleri ile araştırmacılara 2015-2019 yıllarında destekleme ödemesi yapılacak.

AAÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 108.659 0,89
USD/TRY 5,7511 0,04
EUR/TRY 6,3905 0,07
EUR/USD 1,1105 0,01
FAİZ 12,18 0,83
ALTIN/ONS 1.476,02 0,00
BRENT 63,28 0,44
© haberturk.com
Yukarı