Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Ar-Ge merkezleri ve benzeri yerlerde çalışanların ücretleri, eğitim durumuna göre yüzde 95'e varan oranlarda gelir vergisinden muaf olacak.

Ar-Ge ve tasarım faaliyeti yapanlara yönelik teşvikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkezleri gibi yerlerde çalışan doktoralı ve temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip personelin ücretlerinin yüzde 95'i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanların ücretlerinin yüzde 90'ı ve diğerlerinin ücretlerinin yüzde 80'i gelir vergisinden müstesna olacak.

Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin sürelerinin yanı sıra ilgili kanunda belirtilen tatil günlerine denk gelen ücretler de istisna kapsamın alındı. Haftalık 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretlerin ise istisnadan faydalanamayacağı hükme bağlandı.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek.

Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri, kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilecek.

Damga vergisi ve harç istisnaları

İlgili kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacak. Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna tutulacak.

Yapılan düzenleme ile Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilecek.

Damga vergisi istisnaları

Sınırları ilgili yönetmelikte belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar için damga vergisi alınmayacak.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri de damga vergisinden istisna tutulacak.

Bu kapsamda yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere eşya ithaline ilişkin işlemlere harç, bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlara damga vergisi işlemi uygulanmayacak.

Düzenleme ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanların yanı sıra sipariş verenler de bu kapsamda düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacak.

Ar-Ge ve tasarım indirimi

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamında ticari kazancın tespiti oranında indirim yapılacak.

Ayrıca Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde 50'sine kadarı ilgili esaslar dahilinde indirim konusu yapılabilecek.

Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara, desteğe konu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10'unu ve öz sermayenin yüzde 20'sini aşmayan kısmı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık 500 bin lirayı aşmayacak. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılabilecek.

Tebliğler, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.