Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı tebliğler ile piyasa bozucu eylemler ile borçlanma araçlarına yönelik değişikliğe gitti.

SPK'nın "Borçlanma Araçları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebli̇ğ"i ile "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebli̇ğ"i Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Piyasa bozucu eylemler tebliği ile sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, özel durum açıklaması yapılması, yorum yapılması veya rapor hazırlanması, bu fiilleri gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiillerin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi ve/veya işlem yapılması piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilecek.

Birinci fıkrada belirtilen hususların yalan, yanlış veya yanıltıcı olduğunu bilen yahut bilmesi gerekenler tarafından yayılması, bu fiili gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiilin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi ve/veya işlem yapılması halinde piyasa bozucu eylem olarak sayılacak. Kanunun 108'inci maddesinde yer alan bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller, basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetler ile Kanunun 104'üncü maddesi kapsamına girmeyen eylem ve işlemler piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmeyecek.

-Yurt içinde yapılacak satışlar, asgari 100 bin lira olmak kaydıyla tahsisli satış olmak üzere iki şekilde yapılabilecek

Borçlanma araçlarına yönelik yeni tebliğ ile borçlanma araçları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ya da yurt dışında satılmak üzere ihraç edilebilecek. Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, nitelikli yatırımcıya satış ve birim nominal değeri asgari 100 bin lira olmak kaydıyla tahsisli satış olmak üzere iki şekilde yapılabilecek.

Kurul, borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını veya satışın yapılacağı kişilerin niteliklerine ve/veya satış koşullarına sınırlama getirilmesini talep edebilecek veyahut ihraç belgesinin geçerlilik süresini kısaltabilecek.

Kurulca onaylanmış bir ihraç tavanı geçerli iken ihraççı yeni bir ihraç tavan onayı talebiyle kurula başvurabilecek. Bu durumda ihraççının talep etmesi halinde, önceki ihraç tavanı içerisinde henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan kısmın tamamı veya bir kısmı, Kurulca uygun görülmesi üzerine iptal edilebilecek.

Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, ihraççının bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formu da ihraç belgesi ile birlikte KAP'ta ilan edilecek. Söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmayacak.

Borçlanma aracı ihracı için genel kurul tarafından ya da genel kurul kararıyla veya esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından karar alınabilecek.

Borsada işlem gören borçlanma araçlarının borsada ve borsa dışında alım satımı borsa düzenlemeleri çerçevesinde mümkün olacak. Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerde fiyatların kamuya duyurulması hususunda kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulacak.

Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilecek. Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilecek.

AA