Advertisement

Zeytinlik sahalarında yapılacak yatırımların izin süreci için Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kurulacak. Yatırımlar için Kurulun uygun görüşü aranacak.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nda, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında çeşitli düzenlemelere gidildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanileri̇n Aşılattırılması Hakkında Kanunu'nda yapılan değişiklik hakkında yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanunda, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği düzenleniyor.

Yapılan değişiklikler ile alternatif alan bulunmaması ve Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulunun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış, konut, konaklama tesisi, turistik tesis hariç, yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilmesine imkan tanındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.

Bakanlık izni ile zeytinlik sahaları ile bu sahalara 3 kilometre mesafede yatırımları yapanlara; faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütme, oluşabilecek zararı telafi etme, kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirme yükümlülükleri getirildi.

Değişiklikle Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu ihdas edildi. Kurul, zeytinlik sahası bulunan her ilde valinin başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ildeki üst düzey temsilcisi, ziraat fakültesi, ziraat odası, ildeki ticaret Borsası yoksa ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası, Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı zeytincilik araştırma enstitüsünden birer üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak. Kurul, en az altı üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alacak.

Bu madde kapsamında yatırım yapılması, yatırımı talep eden kurum veya kuruluşun yatırım talebini, yatırıma ilişkin fizibilite raporu birlikte kurula sunması, kurulun uygunluk kararına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin vermesi ile mümkün olacak.

Kurulun başlıca görevleri ise yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirmek, zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak olarak belirlendi.

AA