Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Doğuş Grubu, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,29'una karşılık gelen toplam 264.188.400 nominal lira değerinde Garanti Bankası hissesini İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) satmak üzere hisse devir sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıya göre, satışa konu hisselerin toplam bedelinin 2 milyar 62 milyon dolar olarak belirlendi. Hisse devrini takiben Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası'ndaki payı yüzde 24,89 olacak.

BBVA, ayrıca GE Arastırma ve Müşavirlik Ltd'e (GE) ait ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,60'ına karşılık gelen toplam 781 milyon 200 bin nominal TL değerde Garanti Bankası hissesini de satın almak üzere GE ile anlaşmaya vardı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''BBVA'nin gerek Doğuş Grubu'ndan gerekse GE'den satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu ve yurt dışındaki diğer ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Doğuş Grubu ve BBVA arasında Garanti Bankası'nın sevk ve idaresi hususundaki prensipleri düzenlemek maksadıyla 1 Kasım 2010 tarihinde ayrıca bir hissedarlar sözleşmesi akdedilmiştir.

Bu sözleşme BBVA'in gerek Doğuş Grubu'ndan gerekse GE'den eşzamanlı olarak hisseleri devralmasını takiben yürürlüğe girecek olup, aynı tarihte Doğuş Grubu ile GE arasında akdedilmiş 22 Aralık 2005 tarihli hissedarlar sözleşmesi bütün şartlarıyla ortadan kalkacak ve GE'yi temsilen Banka Yönetim Kurulunda ve diğer komitelerde görev yapan üyeler görevlerinden ayrılacaklardır.

BBVA ile Doğuş Grubu arasında tesis edilen ortaklığın ilk beş yılında eş-ortaklık prensiplerine paralel olarak Garanti Bankası yönetim kurulunun 4 üyesinin Doğuş Grubu tarafından, 4 üyesinin ise BBVA tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesini temin etmek üzere mutabakata varılmıştır. Bu süreçte, Banka Genel Müdürü ortak kararla belirlenecek olup, Genel Müdür Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun tabi üyesi sıfatıyla görev yapacaktır. Ortaklığın tesisini takiben, Yönetim kurulu başkanlığının Ferit Faik Şahenk ve Banka genel müdürlüğünün ise Ergun Özen tarafından sürdürülmesi hususunda taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır. Kredi komitesi Genel Müdürün yanısıra ikisi Doğuş Grubu, ikisi BBVA tarafından belirlenen dört üyeden oluşacaktır. Ortaklık sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk üç yıl içinde gerek BBVA gerekse Doguş Grubu mevcut hisselerini üçüncü kişilere satmamak üzere mutabık kalmışlardır. İlk üç yılı takiben yapılabilecek hisse satışlarında tarafların karşılıklı ön alım hakkı olup, ön alım hakkının kullanılmaması halinde karşılıklı olarak diğer tarafın satışına katılma hakları mevcuttur. İlk beş yıl içinde BBVA veya Doğuş Grubu'nun ilave hisse edinmeleri halinde, satın aldıkları hisselerin yarısını diğer tarafa teklif etmeleri ve diğer tarafın bu hisseleri almayı arzu etmemesi halinde, söz konusu hisselerle ilgili oy hakları üzerinde diğer taraf lehine intifa hakkı tesis etmesi söz konusu olacaktır.

İlk beş yılı takiben kullanılmak üzere bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden payı için Doğuş Grubu tarafından BBVA'e alım hakkı tanınmış olup, alım hakkı kullanım tarihinden önceki son 30 işlem gününün ağırlıklı ortalaması üzerinden kullanılabilecektir. Alım hakkının kullanılması durumunda, Doğuş Grubuna ait hisse oranı banka sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 15'inin altına inmediği sürece Yönetim Kurulunun 6 üyesinin BBVA, 3 üyesinin ise Doğuş Grubu tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesi ve Genel Müdürün ortak kararla tayin edilmesi kararlaştırılmıştır.''

Açıklamada, bu süreçte, sermaye artırımı, temettü dağıtımı, hisselere bağlı haklarda değişiklik yapmak, yönetim kurulu üye sayısında ya da yönetim kurulunun toplantı ya da karar nisaplarında değişiklik yapmak, yönetim kurulu üyelerine takdir edilecek ücret ve primlerin belirlenmesi, bankanın yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması, ilişkili taraflara tesis edilecek kredi limitlerinin belirlenmesi, ilişkili taraflarca akdedilecek veya tesis edilecek ilişkiler, iştiraklerin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, gerek banka ve gerekse iştiraklerin üst yönetimlerinin belirlenmesi, mevcut iştiraklerin elden çıkarılması, yeni iştirak edinimi, konsolide aktiflerin yüzde 10'nunu aşacak büyüklükte aktif alımı, satımı gibi hususlarda Doğuş Grubunun mutabakatıyla karar verileceği belirtildi.

Doğuş Grubuna ait hisse oranı banka sermayesini temsil eden hisselerin sırasıyla yüzde 15'inin altına düşmesi halinde Doğuş Grubu Yönetim Kurulu'nun 2 üyesini, yüzde 9,95'e düşmesi halinde ise 1 üyesini belirleme hakkına sahip olacak.