Advertisement

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle;

AFYON ÇİMENTO SANAYİ  T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU  KARARI


BAŞKAN  :  Adnan Adil İğnebekçili

ÜYELER  :  Frederic Robert Colley, Basri Utku, Ümit Güngördü,

KARAR NO  : 07

KARAR TARİHİ : 27.04.2010

KONU   : Kar payı ödeme tarihleri konusunda karar alınması

KARAR  : Yapılan görüşmeler sonucunda ;

Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin olağanüstü yedek akçeler hesabından dağıtılan kar payı ödemelerinin, 30.04.2010 - 31.05.2010 tarihleri arasında, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden ödenmesine,

Henüz kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait ve 31 Aralık 2007 tarihinden sonra tahakkuk eden temettülerin ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi ve MKK'nın 30 Ocak 2008 tarih ve 294 no.lu Genel Mektubu çerçevesinde, bu senetler kaydileştirilinceye kadar hak sahiplerine ödenmemesine, şirketimiz uhdesinde tutulacak olan bu hakların ödemesinin, kaydileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmasına,

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı olağanüstü yedek akçeler hesabından dağıtılacak olan kar payının, 05 Nisan 2010 tarihinde  yapılan  Olağan  Genel  Kurul  Toplantısında da kararlaştırıldığı  üzere, 1.00-TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 6,20 TL, nakit net 5,27 TL olarak ödenmesine,

Keyfiyetin hissedarlarımıza duyurulması bakımından gazetede ilan edilmesine karar verildi.


Adnan Adil İğnebekçili   Frederic Robert Colley  
Başkan     Üye

Basri Utku    Ümit Güngördü 
Üye     Üye  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kapat