Advertisement

Konu hakkında İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizce rödavans karşılığı işletilmekte olan Şırnak ili Silopi ilçesi dahilinde bulunan İR-2429 ruhsat nolu sahada, 31 Ocak 2008 tarihinde yapılan özel açıklamayla o tarih itibariyle 25.696.000 ton olarak duyurulan asfaltit rezervinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu' nun 12 Ocak 2011 tarih B.15.2.TKİ.0.10.05.00-63 sayılı yazısıyla,yapılan ilave rezerv tespit çalışmaları sonucunda  2010 yılı sonu itibariyle  34.504.484 ton olarak olarak hesaplandığı tarafımıza bildirilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.