Advertisement

Artık notere gitmek bitiyor. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine eDevlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulüyle eDevlet kapısı üzerinden kazanılacak. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılacak. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açabilecekler. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik mahkeme kararının kesinleştiği tarihte kazanılmış sayılacak.

TARTIŞMALI ÜYELİK AİDATI VE CHEK-OFF
2822 sayılı Kanun gereğince halen üyelik aidatı, “İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, bir günlük çıplak ücretini geçemez”. Yeni Kanun tasarısı ise üyelik aidatını sınır getirmeksizin “Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir” demektedir. Ayrıca, üyelik aidatı halen olduğu kaynakta işverence kesilip, ilgili sendikaya ödenmeye devam edilecektir.

İŞKOLU 18’E DÜŞÜYOR
Halen 2821’e göre 28 olan işkolu sayısı yeni yasayla 18’e indirilmektedir. Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır. Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.
 
İŞKOLUNA İTİRAZ ARTIK BEKLETİCİ SEBEP OLMAYACAK
Halen geçerli 2821’de işkolu tespitinden sonra taraflardan biri iş mahkemesine dava açtığında mahkeme sonuna kadar hiçbir TİS imzalanamıyordu. Yeni yasayla yıllarca süren tespit davaları artık bekletici sebep sayılmayacak. Yeni düzenlemeye göre; bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Bakanlıkça yapılacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bu tespite karşı ilgililer iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilecekler. Mahkeme kararı ne zaman çıkarsa çıksın bir sonraki TİS için geçerli olacağından devam eden TİS’ler için bekletici sebep sayılmayacak. Ülkemizde ilk defa, sendikaların, “tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilme” hakkı getirilmiştir. Daha önce kurucu olmak düşünülmeden sadece kurulmuş olanlarına üye olmak serbest idi. Ayrıca, sendikalara dış temsilcilik açabilme yetkisi de verilmektedir.

İşkollarında yeni düzenleme nasıl?

No   İşkolları

01 Gıda, avcılık ve balıkçılık, tarım ve ormancılık
02 Madencilik ve taşocakları
03 Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
04 Dokuma, hazır giyim ve deri
05 Ağaç ve kâğıt
06 İletişim
07 Basın-yayın ve gazetecilik
08 Banka, finans ve sigorta
09 Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
10 Çimento, toprak ve cam
11 Metal
12 İnşaat
13 Enerji
14 Taşımacılık, ardiye ve antrepoculuk
15 Sağlık, sosyal hizmetler
16 Konaklama ve eğlence işleri
17 Savunma
18 Genel işler