Advertisement

Israrlı KEY'zede yazılarımızdan sonra hükümet nihayet parasını alamayan 4.2 milyon KEY'zede için yeni bir süreç daha başlattı, ama paranızı alabilmek için 31.12.2012'ye kadar dilekçe vermeniz gerekiyor. En son 6 Ekim 2011'de "KEY unutturuluyor" demiştik

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesine ilişkin 5664 Sayılı Kanun ile 28 Temmuz 2008 günü açıklanan ilk hak sahibi listesiyle 5 milyon 397 bin 382 hak sahibine toplam 2 milyar 544 milyon 31 bin 930 lira ödeme yapılmış, ilk listede ismi bulunmadığı halde KEY alma hakkına sahip olduklarını ileri sürenlere de itiraz hakkı tanınmıştı. İlk listeye 5.8 milyon itiraz geldi. Ardından yeni listeler de yayınlandı, ama halen KEY parasını ya hiç almamış veya eksik almış 4.2 milyon kişi var. 2 Kasım 2011 günü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 662 Sayılı KHK'nın içine bir madde (73. madde) sıkıştırdılar ve KEY için yeni bir süreç daha getirdiler.
Bu maddeye göre;
"MADDE 73- 22/5/2007 tarihli ve 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'a aşağıdaki madde eklenmiştir.
"EK MADDE 3- (1) Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, 5'inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak
bankaya ve 31/3/2011
tarihinden sonra banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO'ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler halinde EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için
31/12/2012 tarihine kadar
ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

YENİ DÜZENLEME 2 KASIM'DAYDI
(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31/12/2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla bankaya gönderilir. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30/6/2014 tarihine kadar
EGYO'ya gönderilir. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30/9/2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete'de ilan edilir.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca ilan edilecek hatasız ve eksiksiz listeler kapsamındaki hak sahiplerinin alacakları 5'inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde üçer aylık dönemler baz alınarak nemalandırılır.
(5) Bu maddede belirtilen usul ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen listelerin ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine'ye irad kaydedilir."

DİLEKÇE 31 ARALIK 2012'YE KADAR
Maddenin 2. fıkrasında belirtildiği üzere, "...ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için
31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz" denildiğinden en geç 31.12.2012 gününe kadar KEY'in hüküm sürdüğü 1987-1995 yıllar arasında SSK'lı çalışanlar ile SSK emeklisi olanlar SGK'ya (SSK'ya), 1987-1995 arasında memur olarak kamu kurumlarında çalışanlar o yıllarda çalıştıkları kamu kurumlarına, 1987-1995 arasında kısmen veya tamamen Emekli Sandığı emeklisi olanlar da SGK'ya (TC Emekli Sandığı'na) dilekçe vermek zorundadır. Aksi halde KEY paralarını tamamen kaybederler.