Advertisement

Anayasa'yı referandumla değiştirdik ve memurlara grevsiz toplu sözleşme hakkı verdik. Kanun çıkmadı ama hazırlanan taslağa göre memurlara verilecek zam oranını belirlemede son söz hakem heyetinin. Heyetin de başkanı ve son söz sahibi Sayıştay Başkanı olacak

"4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI TASLAĞI" Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı, yakında TBMM'den geçer. Taslak şöyle:
"Toplu sözleşmenin kapsamı
Madde 28- Genel toplu sözleşme, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile diğer mali ve sosyal hakları kapsar..."

TOPLU SÖZLEŞMEDE TARAFLAR
Taslakta,"Toplu sözleşmenin tarafları ve imza yetkisi Madde 29- Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır..." denilmektedir. Taslağa göre memurların bütün sendikaları ve konfederasyonları toplu sözleşme görüşmelerine katılamayacak: "Genel toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en çok üyeye sahip konfederasyonun heyet başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla en çok üyeye sahip üç konfederasyonun belirleyeceği altı temsilci olmak üzere yedi üyeden oluşur..."
"Genel toplu sözleşme, Kamu İşveren Heyet Başkanı ile görüşmelere katılan Kamu Görevlileri Sendikaları heyet üyelerinin salt çoğunluğu arasında imzalanır. Kamu Görevlileri Sendikaları heyet üyeleri arasında toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanması konusunda uyuşmazlık çıkması ve sayıların eşitliği halinde heyet başkanının bulunduğu tarafa itibar olunur. Toplu sözleşmenin oyçokluğu ile imzalanması halinde azınlıkta kalan
temsilciler, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuramaz. Kamu İşveren Heyeti ile anlaşmaya varan üyelerin bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde azınlıkta kalması halinde anlaşılan konular toplu sözleşme olarak kabul edilemez. Genel veya hizmet kolu toplu sözleşmesinin imzalanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulamaz."

UYUŞMAZLIK HALİNDE HAKEM KURULU'NA
Memurlar ile hükümet arasında TİS konusunda uyuşmazlık çıkarsa konu hakem kuruluna götürülecek ve memurların zamlarını da Hakem Kurulu belirleyecektir. Hakem Kurulu'nda hükümetin seçtiği 4 kamu görevlisi, 4 memur sendikası görevlisi, birini kamunun birini sendikaların seçeceği 2 öğretim üyesi olmak üzere 10 üye vardır ve bir de "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun başkanı" olacak olan Sayıştay Başkanı ile toplam 11 üyeden oluşacaktır. 11 kişilik heyette 5 devlet temsilcisi, 5 de memur sendika temsilcisi olduğuna göre son söz her zaman Sayıştay Başkanı'nın olacaktır. Memur zamlarını da Sayıştay Başkanı belirleyecektir.

 

HEYETE TOPLANTI BAŞINA PARA
Her toplantı günü için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı'na (5000), üyelere (4500) gösterge rakamının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca belirlenen aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir. Yani, 2011 rakamlarını baz alırsak, heyet başkanı 323 lira, üyeleri de 290 lira toplantı başına ücret alacaklardır.

***

Ali Tezel Sosyal Güvenlik Müşavirliği Bursa ve Antalya bürolarımız açılıyor
13 Ocak 2012'de Bursa; 27 Ocak 2012'de Antalya ofislerimiz hizmete girecektir. Bu bürolar ve faaliyetleri ile bilgileri bu pazar HT Kariyer'de bulabilirsiniz.