Advertisement

İdare mahkemelerinden bazıları, dava açıldığı tarihte geçerli olan 5434 sayılı kanunun Anayasa Mahkemesi'nce bir cümlesi iptal edilmiş 89'uncu maddesine göre "İkramiye ödenmeli" kararı vermek yerine, davadan sonra TBMM'nin yeniden yaptığı düzenlemeye göre karar vererek hukuka uymamaktadır. Davaları reddedilenler için bugün itiraz (temyiz) dilekçesi örneği yayınlıyoruz...

İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

DOSYA ESAS NO : 2010/.....
KARAR NO         : 2012/.....

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
-Sunulmak Üzere -

                                     ANKARA........İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DAVACI
VEKİLİ

                                 : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-ANKARA
DAVALI
VEKİLİ

TALEP KONUSU: Hukuka aykırı olarak verilen Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi talebiyle Davalı SGK'ya yaptığımız başvurunun reddine dair işlemin iptali ile işlem nedeniyle ödenmeyen ikramiye tutarının ödeme tarihindeki memur maaş katsayıları üzerinden hesaplanarak tazminine dair talebimizin Reddine ilişkin dosya kapsamına aykırı kararın bozulması talebidir.
AÇIKLAMALAR:
Hukuka aykırı işlemin iptali talebiyle ikame ettiğimiz iş bu davanın reddine dair karar yasaya ve Anayasa'dan kaynaklanan hukukun genel ilkelerine aykırıdır. Sayın Yerel Mahkeme'nin .../.../2012 tarihli gerekçeli kararından da görüleceği üzere, iş bu davamız, müvekkilimin 08.09.1999 öncesi kendi isteği ile istifa etmiş olduğundan 1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesinde değişiklik yapan 4447 Sayılı Yasanın 45. Maddesinden yararlandırılmasına imkân bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Ancak Müvekkil, 1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin birinci fıkrasına 4447 Sayılı Yasanın 45. Maddesi ile eklenen 5 numaralı bende dayanarak istifa etmediği gibi o yıllarda Anayasa Mahkemesi'nin ikramiye ödensin şeklinde iptal kararları da yoktur. Bu nedenle, Müvekkil hakkında 1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin birinci fıkrasına 4447 Sayılı Yasanın 45. Maddesi ile eklenen 5 numaralı bendi uyarınca karar verilmesi ve iş bu maddenin yürürlük tarihi olan 1999 yılı baz alınmak suretiyle, 1999 yılı öncesi istifa ettin, bu madde istifa ettiğinde yürürlükte olmadığı gibi ikramiye hakkı ilk kez 2009 yılında Anayasa Mahkemesi'nin 5434 Sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde yaptığı iptal ile gelmiştir. Bu nedenle emekli ikramiyesine hak kazanamazsın yönündeki karar somut olaya uygun olmadığından hukuka aykırıdır.
Öte yandan, Müvekkil, emekli ikramiyesini talep ve dava ettiği tarihte 6270 Sayılı Yasa yürürlükte değildir. Davanın, SGK'ya talep tarihinde ve dava ikame edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre değerlendirilmesi gerektiği sarihtir. Davadan sonra kabul edilmiş olan 6270 Sayılı Yasaya göre karar verilmesi hukuk dışıdır. Davanın açıldığı tarihte (ve sonrasında) bir cümlesi iptal edilmiş olan Anayasa Mahkemesi'nce bir cümlesi iptal edilmiş 5434/89. madde yürürlüktedir ve bu maddeye göre de müvekkilime ikramiye ödenmesi yasa gereğidir.
Anayasa Mahkemesi'nin 9 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete'de yayınlanmış kararı ile "5997Sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 8.6.1949 günlü, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin "Son defa bu Kanun veya 5510 Sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve..." bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE" dediğinden eski memurların tümünün ikramiye alması yasa gereğidir.
Sayın Yerel Mahkeme tarafından dikkate alınmayan bir diğer husus da, Müvekkilimin emekli olduğu tarihte değil de Anayasa Mahkemesi'nin 05.06.2009 tarih ve 27249 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05.02.2009 tarih ve 2005/40, 2009/17 Sayılı Kararı ile 09.07.2011 tarih ve 27989 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 12.05.2011 tarih ve 2010/81, 2011/78K. sayılı iptal kararları ile Emekli İkramiyesi almaya hak kazandığıdır.
Müvekkilimin iş bu tarihteki yasal düzenlemelere göre emekli ikramiyesi almaya hak kazandığı ve bu tarihlerden sonra yapılan ödeme tarihindeki memur maaş katsayıları üzerinden hesaplama yapılarak kendisine emekli ikramiyesi ödenmesi hukuk mantığıyla örtüşmektedir. Takdir Sayın Mahkeme'nindir.
Sayın Yerel Mahkeme, Davamız ikame edildikten sonra yürürlüğe giren ve Müvekkilimin Anayasal Sosyal Güvenlik hakkını sınırlayıcı aleyhe hükümler içeren 6270 Sayılı Yasayı davamıza uygulamış ve Müvekkilimin istifa nedeni olmayan bir hükmü Müvekkilime teşmil ederek, davamızı reddetmiştir. Oysa ki, Müvekkil gibi 6270 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 26.01.2012 tarihinden önce dava ikame eden birçok vatandaşın davası kabul edilmiş ve emekli ikramiyesi alma hakkını kazanmışlardır. (Ankara 12. İdare Mahkemesi 2010/1964E., 2012/560K. Sayılı ve 30.03.2012 tarihli emsal kararı)

DELİLLER:
Ankara 12. İdare Mahkemesi 2010/1964E., 2012/560K. Sayılı ve 30.03.2012 tarihli emsal kararı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 22.09.1986 tarih ve 2-128/399 sayılı kararı, her tür yasal delil.

HUKUKSAL NEDENLER:
2829 Sayılı Yasa, 5434 Sayılı Yasa, 6270 Sayılı Yasa, ilgili mevzuat.

SONUÇ:
Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkik esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle itirazımızın kabulü ile iş bu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Ad-Soyad-İmza-Tarih