Advertisement

Cumhurbaşkanı'nın onayladığı Torba Kanun'a göre 31 Aralık 2010 ve öncesinde verilmiş trafik cezasıyla karayolunda yük taşıma kaynaklı cezalar 31 Ekim'e kadar taksitlendirilebilecek

Torba Kanun ve 2918 sayılı Trafik Kanunu ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince, 31.12.2010 günü ve öncesinde verilmiş, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden
yararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması halinde söz konusu cezalar 6111 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre yapılandırılacaktır. Kanuna göre, "...Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1.05 katsayısı ile çarpılır ve kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para cezalarının ferileri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmez."
Vergi müfettişlerine (denetlediği) özel sektörde işe başlamak 3 yıl yasak.
Eski adıyla Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Vergi Denetmenlerinin yeni adı Vergi Müfettişi oldu ve Torba Kanun'un 61. maddesiyle denetledikleri özel sektör kurumunda işe girmeleri 3 yıl yasaklandı.
"MADDE 61- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ninek30'uncu maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yapılamayacak işler
EK MADDE 30- Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altındaki kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa riayet etmeyenler hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır."

 

Özel memurluğa giriş yaşı 30'dan 35'e çıkarıldı

Torba Kanun ile 657'de değişiklik yapıldı ve özel memuriyetlere (uzman, müfettiş vs.) giriş yaşı 30'dan 35 e çıkarıldı.
EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36'ncı maddenin 'Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır..."

 

BOMBA UZMANLARI DA NAKDİ TAZMİNAT ALACAK

2330 sayılı Kanun'da değişiklik yapıldı
"3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesine 'görevli olanların ibaresinden sonra gelmek üzere 'TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı'ndaki patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, imha edilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin ibaresi eklenmiştir."

 

Nakdi tazminat artırıldı

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun'da değişiklik yapılmış ve Emekli Sandığı'nın taban aylığının (yaklaşık 1200 lira) yüzde 25 fazlasından az olamayacağı yasalaştırılmıştır. Kamu görevi yaparken yaralanan ve vefat edenlere normal emeklilik ve ölüm aylığından başka birde 2330'a göre nakdi tazminat aylığı ve tazminatı ödenmektedir.