Advertisement

Ali Bey merhaba, emekli maaşına haciz konulabilir mi, haciz konmuşsa ne yapabilirim?
İrfani Aydın
Sayın okurum, 5510 sayılı kanunun 93. maddesi şöyledir: "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir..."
Madde metninden de göreceğiniz üzere eğer alacaklı yer SGK değilse veya eşiniz-çocuklarınıza mahkeme tarafından nafaka çıkarılmamışsa emekli aylığınıza sizin izniniz (muvafakatınız) olmadan hiç kimse haciz koyamaz. Kesinti yapamaz.

HACİZ KONMUŞSA ŞİKÂYET ETMELİSİNİZ
Şayet emekli aylığınıza yukarıda sayılan SGK borçları ile nafaka borcu dışında bir sebeple banka, maliye vs. gibi yerlerce haciz işlemi uygulanmış ve bunu sizden izin almadan yapmışlarsa hemen savcılığa suç duyurusunda bulunun. Savcılık yasadışı şekilde emekli aylığınıza haciz uygulayan icra memuru hakkında cezai ve idari işlem başlatır.


Mali müşavirler hocalık yapabilir

Mevzuatta büro açan bir mali müşavirin kadrolu olarak öğretim görevliliği yapamayacağı yazmakta. Bununla ilgili herhangi bir bilginiz ya da paylaşımınız var mı, sözleşmeli olarak öğretim görevliliği yapılabilir mi? Ya da büro açıkken başka yerde mali müşavirlik hizmeti dışında öğretmen olarak 4/A'lı olunabilir mi? İsmi mahfuz
Sayın okurum, öncelikle tanımlardan gidelim. 2547 sayılı kanuna göre (Md. 3) "Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır." Yine, 31. madde gereğince, öğretim görevlileri ders karşılığı ücretli olabilir veya öğretim üyesi olarak kadroya atanabilirler. Yani, öğretim görevlisinin esası kadrosuzdur ama kadroya da belli şartlarla alınabilirler. Siz, kadroya alınmadan her yerde öğretim görevlisi ve öğretmen olabilirsiniz. Meslek yasanız olan 3568 sayılı kanunun "Yasaklar" başlıklı 45. maddesi; "Serbest Muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar" düzenlemesini getirmiştir.

YÖNETMELİK YASAL DEĞİL
Öte yandan, yasada "bu unvanla" çalışamazlar kısıtı var iken, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 44'te; "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar" denilmiştir.
Görüldüğü üzere yasada var olan (bu unvanla) kısıtı, ön şartı yönetmelikte yoktur. Bu sebeple yönetmelik yasaya aykırıdır. Odanız sizin hocalık göreviniz sebebiyle (4/A'lı) SSK'lı çalışmanızdan dolayı disiplin soruşturması yapıp ceza verebilir ama yargı bu cezanızı kaldıracaktır. Ancak, daha herhangi bir oda bu konuda soruşturma açmadı.