Advertisement

Sosyal Güvenlik Kurumu, özellikle bu köşede yer verdiğimiz bazı hatalarını düzelten genelgesini yayınladı. Genelge bazı konuları düzeltti ancak bazı çalışanları ek-6 kapsamına alarak yeni hatalar getirdi.

Bir noter emekli olunca veya tayini çıkınca, yeni noter gelinceye kadar yerine orada çalışan biri noter vekili olarak atanıyor ve vergi mükellefi sayılıyordu. Bu sebeple aslında oranın SSK’lısı olması gerektiği halde kendisine Bağ-Kur borcu çıkarılıyordu. Genelgeyle bu husus düzeltildi.

“...Noter vekilleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince serbest meslek erbabı sayılmakla birlikte noterin görevden ayrıldığı sürede geçici süreyle noterlik görevinin vekâleten yürütülmesi işi 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi sigortalı olmalarını gerektirmemekte olup, bunlar hakkında 2008 yılı Ekim ayından sonra da 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık hükümleri uygulanacaktır.”

TESCİLSİZ İSTEĞE BAĞLILAR KURTULDU
Geçmiş yıllarda isteğe bağlı sigortalı olmak için en azından geçmişte bir müddet SSK’lı çalışmak gerekiyordu. Ancak bazı sigortalıların hiç tescilleri olmadan isteğe bağlıya başlatıldıkları sonradan anlaşılınca tüm ödediği isteğe bağlılar yok sayılıyor ve mahkemelere iş yoğunluğu olarak dönüyordu. Şimdi genelgeyle bu husus da düzeltildi. İşte o bölüm:

“Diğer taraftan, sigortalı işe giriş bildirgesinin gerçek dışı bildirim olup olmadığı hususunda kurumca zamanında yeterli araştırma yapılmadan 506 sayılı kanun kapsamında tescil edilip isteğe bağlı sigorta ve 2925 sayılı kanuna tabi sigortaya devam ettirilen ve primleri uzun bir süre tahsil edilen sigortalıların, sigortalılık tesciline ilişkin çalışmalarının fiili olup olmadığı konusunda herhangi bir denetim yapılması istenmeyecektir.”

OKUL MÜDÜRLERİ CEZALARDAN KURTULDU
Okul müdürleri veya MEB yetkilileri de staja gönderdikleri öğrenciler için SGK’ya yasal süresi içinde işe giriş bildirgesi vermek zorundalar, ama yasayı tam olarak bilmediklerinden veya okul müdürü ile MEB arasında iletişimsizlik olduğundan yüklüce idari para cezası alıyorlardı. Şimdi bunlara verilen İPC’lerden de vazgeçildi.

“Devredilen sosyal güvenlik kurumlarının yönetim kurulu kararları Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 3.12.2010 tarihli ve 2010/46 sayılı kararı gereğince incelenerek devamı uygun görülmeyen kararlar yürürlükten kaldırıldığından 5510 sayılı kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi 3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden dolayı 2008 yılı Ekim ayı ile 3.12.2010 tarihleri arasında idari para cezası uygulanmayacaktır.”

DEĞNEKÇİLER VE SERVİS GÖREVLİLERİ DE EK-6 SİGORTASINA ALINDI
Genelgeyle ek-6 sigortası denilen (ayda 10 günden az çalışan) ve primlerini çalışanların kendi ceplerinden ödedikleri (garip bir sigorta çeşidi) sisteme değnekçiler, servis host ve hostesleri de alındı. Artık bu sayılanlar da primlerini kendi ceplerinden ödeyecekler.

“Kanunun ek 6’ncı maddesinde ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışanlar sigortalı sayılmakta olup, şehir içi toplu taşıma araçlarının (taksi, dolmuş, otobüs) geliş ve gidiş saatlerini kaydeden, bekleyen yolcuların sıra düzenini sağlayan ve bu araçlara binme işini organize eden kişiler (değnekçi, kâhya, simsar, çığırtkan vb. isimlerle adlandırılanlar) ücretlerini günlük ya da haftalık olarak dolmuş hattındaki şoförlerden almakta olduklarından bunların ek 6’ncı maddeye tabi sigortalılık talepleri kabul edilecektir.

28.8.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği gereğince, zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları belirlenmiş olup bu araçlarda okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan rehber personel bulundurulması yükümlülüğü bulunmaktadır. Kısmi süreli olarak çalışan bu kişiler müracaatları halinde ek 6’ncı madde kapsamında sigortalı olabileceklerdir.”