Advertisement

Normalde staj süresi sigortalılığı emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Ancak, SGK’nın 2010/106 sayılı genelgesine göre mesleki stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini 4 sene öne alabilirler...

DOĞUM BORÇLANMASI
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu’nun 41’inci maddesine göre SSK’lı kadınlar en fazla iki ve her bir doğum için de en fazla 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıllık borçlanma yapabiliyorlar. Aslında işe girmeden yani sigortalı olmadan evvel yapılan doğumların da bana göre borçlanılması lazım ama maalesef bu istek daha önce bu köşeden verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararı ile imkansız hale geldi.
SGK’nın 2010/106 sayılı 16.09.2010 günlü genelgesine göre, “5510 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır...” denilmiş.
Yani, “İşe giriş tarihinden sonraki doğumlar değil, staj sigortasının başladığı tarihten sonraki doğumlar da borçlanılabilir” diyor. Konuyla ilgili olarak da bir örnek yayınlamış:
“Örnek 8 - 15 yaşında 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklığı nedeniyle 3/4/1996
tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan ve bugüne kadar başka çalışması
bulunmayan sigortalı (H), 25/4/2006 tarihinde doğum yapmış olup, müracaat etmesi halinde söz konusu süreyi borçlanabilecektir.”
SGK’nın bu genelgesi ile sadece uzun vadeli sigorta girişi değil kısa vadeli primlere ilişkin sigortalılık başlangıcını da dikkate aldığı ortada ama ne hikmetse halen 5510/4/A kapsamında sayılan Tarım SSK başlangıcını ise sigortalılık başlangıcı saymaması ise hatadır. Zira bir başka örnekte:
“Örnek 9- 1/1/1998- 1/1/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanun’a göre Tarım Sigortalılığı
bulunan sigortalı (I), 12/7/2000 tarihinde doğum yapmış 13/8/2010 tarihinde doğum borçlanması yapmak için müracaat etmiş olup sigortalının 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı bulunmadığından doğum borçlanması talebi kabul edilmeyecektir” diyor ama 5510 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesi: “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olanlar, bu kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındadır” dediğinden Tarım SSK’lıların da doğum borçlanması yapması gerekir.

YURTDIŞINDAN SONRAKİ DOĞUMLAR
Kısaca, staj sigortasından sonraki doğum borçlanması hakkını veren SGK, Tarım SSK’dan sonraki doğumları da borçlandırmalıdır.
Bu arada yine kadın yurtdışında geçen çalışma sürelerini borçlanmışsa, borçlanma kâğıdında yazan tarihten sonra doğum yapmış ise o doğumları da borçlanabilir.