Advertisement

Kamuoyunda “Torba Yasa” diye bilinen düzenlemeyle vergi borçlarına af ve taksitlendirme TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. 148 maddeden oluşan Torba Yasa’nın en son geçen hafta (25 Temmuz 2014) cuma günü 82 maddesi kabul gördü. Sırada bekleyen 84. madde ise SGK’nın prim borçlarını içeriyor.

Buna göre; 5510 sayılı Kanun’a eklenecek geçici 60. maddeyle prim borçlarına af ve taksitlendirme geliyor. Düzenlemeyle ana para sabit olmak üzere gecikme zam ve faizler siliniyor, yerine ana para ÜFE ile güncelleniyor.

İDARİ CEZALARIN YARISI SİLİNİYOR

İkinci düzenlemeyle de SGK’nın verdiği idari para cezalarının ana parasının yarısı siliniyor. Tebliğ edilme tarihinden sonraki gecikme zam ve faizleri de siliniyor. Yerine ÜFE ile güncelleniyor. “

(2) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.”

SGK’ya Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 7 ay içinde, diğer borçlular ise 3 ay içinde borçlarını sildirmek ve yapılandırmak üzere başvurmak zorundalar. “

(3) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde kuruma başvuruda bulunmaları...”

SGK’ya başvuran borçlulardan GSS’liler ilk ödemeyi 8 ay içinde, diğer borçlular da 4 ay içinde yapacaklar. Toplam taksit süresi de 18 ay olacak. “

b) İlk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular sekiz ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilenler ise dört ay içerisinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.”

(4) a) Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsü ile 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu

maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

BORCU SİLDİRENE UCUZUNDAN CANLANDIRMA HAKKI

(5) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler.