Advertisement

Ali Bey, 1991 yılında babam vefat etti, 2004 yılında da eşim vefat etti. 2004 yılından beridir SSK’dan kocam üzerinden dul aylığı ve aynı zamanda Bağ-Kur’dan da babam üzerinden yetim aylığı alıyordum. Şimdi SGK yazı göndermiş, “Bağ-Kur yetim aylığını kestim. Ödediklerimi de sana faizi ile borç yazdım” diyor. Bu aylık benim hakkım değil mi? Gülüzar İBİCİ

Son günlerde her yerden Bağ-Kur’un yetim kızlarından soru ve şikâyetler geliyor. SGK gönderdiği yazılarla “Sizin asgari ücretten çok geliriniz var, bu sebeple Bağ-Kur’dan aldığınız yetim aylığını kestim, bugüne kadar ödediklerimi de geri istiyorum” diyor.

Ancak, bu durum yasal değildir. Zira, 1479 sayılı Yasa’nın 45. Maddesi önce 4.10.2000 günü sonra da 6.8.2003 günü değiştirildi ve geçimini sağlayacak başkaca geliri olmamak koşulu kaldırıldı.

SGK YASAYI UYGULAMIYOR

04.10.2000 tarihinde yürürlüğe giren 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile; 1479 s. Kanun’un 45 ve 46’ncı maddeleri değiştirilerek sigortalının bekâr kız çocuklarına bir sosyal güvenlik kanunu kapsamında çalışmamaları veya bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almamaları şartıyla ölüm aylığı bağlanabileceği ve bağlanan aylığın ancak evlenmeleri ya da bir sosyal güvenlik kanunu kapsamında çalışmaya başlamaları halinde kesileceği kabul edilmiş, anılan KHK Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilerek 08.08.2001 tarihinde yürürlükten kalkmış, ancak bu defa 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 s. Kanun’la düzenleme aynen korunmuştur.

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2001/2359,
Karar: 2001/3630
Tarih: 08.05.2001

-506 Sayılı Yasa’ya tabi kocadan ölüm aylığı

-BAĞ-KUR sigortalısı babadan ölüm aylığı

-Kazanılmış hak

ÖZET: Eşinden 506 sayılı Yasa’ya göre ölüm aylığı olan davacıya, aynı zamanda Bağ-Kur’lu iken ölen babasından da ayrıca ölüm aylığı bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin uyuşmazlığın yasal dayanağı 619 sayılı KHK ile değişik 1479 sayılı Yasa’nın 45. maddesi olup anılan maddenin (c) bendine göre % 25 oranında aylık bağlanır.

Bu gibi durumlarda, kanunların geriye yürümesi değil, zaman içerisinde ani etkileri söz konusu olur. Yasanın değişmesi gününe kadar kesinleşen ve kazanılmış hak haline gelen olaylarda bu kural uygulanmaz.

“Davacının 506 sayılı Yasa’ya tabi olan kocasının ölümü üzerine kocasından ölüm aylığı aldığı zorunlu Bağ-Kur sigortalısı iken ölen babasından da ayrıca ölüm aylığı istediği uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, eşinden ölüm aylığı alan davacının aynı zamanda Bağ-Kur’lu iken ölen babasından da ayrıca ölüm aylığı bağlanıp bağlanamayacağının saptanmasına ilişkindir. Bu nedenle davanın yasal dayanağı belirgin olarak 619 s. KHK’nın 21’inci maddesiyle değişik 1479 sayılı Yasa’nın 45’inci maddesidir. Anılan maddenin (c) bendinde yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan veya bu kanunla diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan bu kanunların kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine % 25 oranında aylık bağlanacağı hükmü öngörülmüştür...”