Advertisement

Borçların hemen hemen tamamı af ve yeniden yapılandırma kapsamına alındığından borçluların başvurduğu düşünülerek taksidinin iki ayda bir ödenmesi kararlaştırıldı. Yani bir ay vergi, bir ay prim taksitleri ödenecek

Borçlarını peşin olarak . değil de taksitle ' ödemek isteyenlerden; 6 eşit taksit seçenler ödemeyi 12 ayda, 9 eşit taksit seçenler ödemeyi 18 ayda, 12 eşit taksit seçenler ödemeyi 24 ayda, 18 eşit taksit seçenler ise ödemeyi 36 ayda yapabileceklerdir. Torba Kanun'a göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. Torba Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Torba Kanun'un yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
■ Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir.
■ Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak ödenmeyen taksit, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
■ Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. Borçlarını Torba Kanun'a göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken sigorta primlerinden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

SPOR KULÜPLERİNE 42 AY TAKSİT VAR
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin kapsama giren borçları 42 eşit taksitte ödenebilecektir.
Sigortalılık süreleri durdurulmuş ve borçları silinmiş olanlardan, bu sigortalılık süreleri Torba Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olan 4/B sigortalılarının kendileri veya hak sahipleri, bu sigortalılık sürelerinin ihyası amacıyla 5510 Sayılı kanunun Geçici 17. maddesine istinaden bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın (Nisan 2001) sonuna kadar yapacakları yazılı müracaatlarında, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecekler.

TAVSİYE:
60 ayı yani 5 yılı aşan borç nedeniyle sigortalılığı durdurulanların en son bulundukları basamak sayısı 7 ve üzerinde ise yapılandırmaya başvurmaksızın doğrudan Geçici 17. madde gereği ihya talebinde bulunmaları yararlarına olacaktır.

2008'DEKİ ANLAŞMASI BOZULANLARIN BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK

SGK'ya olan borçları 5510 Sayılı Kanun'un Geçici 24. veya Geçici 25. maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan,
■ Yapılandırmaları on iki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların,
■ Yapılandırmaları yirmi dört taksite kadar yapılmış olanların,ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların, Torba Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecek. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5510 Sayılı Kanun'un Geçici 24'üncü ve Geçici 25'inci maddeleri kapsamına giren borçları için bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan yapılandırma kanunu hükümlerine göre mahsup edilecek.
Ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir.

'Primi düzenli öderken bizim suçumuz neydi?'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Fatih Acar, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUİSAD) Başkanı Mehmet Arif Özer'i ziyaret etti. Özer, zamanında sigortasını, vergisini ödeyen mükelleflerin taleplerinin olduğunu vurgulayan Özer, "İşadamlarımız, 'bizim suçumuz neydi?' diyorlar. Dürüst mükellefler için, düşük de olsa indirim, ödüllendirme gibi sistem kurulursa vicdanlar biraz daha rahat olacak'' dedi.
Bunun üzerine SGK Başkanı Fatih Acar, "(Vergisini, primini düzenli ödeyenler için avantaj) denildi. 5 puanlık prim indirimi, primini düzenli ödeyenler için getirildi" diye konuştu.

İhya edilen borcun ödenmesine örnek

Şubat 2011 'de kanunun Resmi Gazete'de yayınlandığı varsayıldığında, 60 ayı aşan prim borcu bulunduğu için sigortalılık süresi durdurulan kişiler en geç 30 Nisan 2011 tarihine kadar yapılandırmaya başvurmak ve TEFE/ÜFE ile güncellenen yeni borcun tamamını en geç 31 Temmuz 2011 tarihine kadar ödemek zorundadır. İhya borçlarının taksitle ödenmesi mümkün değildir. Kişi 3 ay içinde borcu parça parça ödeyebilir.