Advertisement

1 Mart 2011 gününden geçerli olmak üzere Torba Kanun ile işverenlere, yeni teşvik uygulamaları getirildiği gibi bazı teşvik uygulamaları da kaldırılmıştır. Yeni olan bu uygulamaları Ahmet Ağar sitesinden çok güzel duyurmuş, ayrıntıları oradan öğrenmenizde fayda var

25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan ve Torba Kanun olarak adlandırılan 6111 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle işverenlere getirilen sigorta primi indiriminde uygulanacak hal ve şartları üç ana başlıkta toplamak ve özetlemek mümkündür. Buna göre;
1-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların işe alınmasıyla ilgili işveren hissesi prim indirimi,
2- Mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçilerle ilgili işveren hissesi prim indirimi,
3- Halen uygulanmakta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminden, işveren hissesinin 5 puanlık prim indirimiyle birlikte 4447 Sayılı Kanun'un geçici 7 ve 9. maddelerinde öngörülen teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkânı getirilerek teşviklerin daha cazip hale getirilmiş olması.

İŞVERENLERE BİR KÖTÜ BİR İYİ HABER VAR
Önce kötü haberi verelim: I- İhale konusu işlerde işverenlere beş puanlık prim indirimi kaldırılmıştır:
Torba Kanun ile 5510 Sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendi, "Bu bent hükümleri; 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 Sayılı Kanun'dan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve bu kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz" şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişiklik sonucunda, 01.03.2011 tarihinden itibaren ihale konusu işlerde işverenlere uygulanmakta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden beş puanlık indirim uygulamasına son verilmiş olup, işverenler artık bu indirimden yararlanamayacaktır.
Ancak, özel sektör işverenleri, yukarıda belirtilen değişiklik kapsamı dışında kalan işlerde eskiden olduğu gibi beş puanlık prim indiriminden yararlanacaktır.
Burada tartışılması gereken nokta şudur: Devletten ihale alan işveren, "Bu işi devamlı işyeri sigortalılarıyla yapacağım" deyip geçici dosya açmazsa ne olacaktır? Bunun cevabı için SGK'nın genelgesini beklemekte fayda var.
İyi haber ise şu: Yeni işe alınacak işçiler ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların işe alınmasıyla ilgili teşvik genişletildi ve artırıldı. Bilindiği ve hatırlanacağı üzere; 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar (erkekler ve kadınlar) ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınları işe alan işverenlerin sigorta primine esas kazancın alt sınırı üzerinden (asgari ücret) hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesi, belli oranlarda hazinece karşılanmaktaydı. Diğer bir sigorta primi teşvik de, mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmalarda yine sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hisselerine ait tutarı, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktaydı.

Uygulama değiştiriliyor
6111 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği 01.03.2011 tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan işçilerin;
■ İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
■ Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
5510 Sayılı Kanun'un 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.
Kanunda belirtilen prim indirim teşvikinden aşağıda belirtilen şartlarda ve sürelerde yararlanılacaktır.

PRİM TEŞVİKİ İÇİN ŞARTLAR GETİRİLMİŞ
Sigorta primleri teşvikinden yararlanmanın şartlarından biri şudur: 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

TAKSİTLENDİRME İNDİRİME ENGEL DEĞİL
Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu prim indirimi hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Sigorta priminde asgari ücret şartı kaldırılmıştır
İşverenin sigorta primleri hissesi asgari ücret üzerinden değil, prime esas kazancın tamamı üzerinden hesaplanacaktır. Yapılan bu düzenlemeye göre, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak sigorta pirimi işveren hissesi, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden değil, işçinin aldığı SPEK üst sınırına kadar olan kısmın tamamı karşılanacaktır. Bu da bugünkü değerlere göre, 5177,40 TL olan SPEK üst sınır ücret alan her bir işçi için aylık 1009,60 TL indirim olacaktır.

Hem 5 puanlık indirim hem de teşvikten yararlanmak mümkün
Bilindiği gibi, 5510 Sayılı Kanun'un 81. maddesinde yer alan, "Bu fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır" hükmüne istinaden işverenler aynı dönem için sadece bir tek teşvikten yararlanmaktaydı. 6111 Sayılı Yasa'nın 38. maddesiyle, 5510 Sayılı Yasa'nın 81. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, hem beş puanlık prim indiriminden hem de 4447 Sayılı Kanun'un geçici 7 ve 9. maddelerinde öngörülen teşviklerden aynı dönemde yararlanma imkânı getirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için "www.ahmetagar.com".

Emeklilikte yaşa takılanların ilk eylemi 19 Mart'ta yapılacak
1999 yılında yapılan sosyal güvenlik sistem değişikliğiyle emeklilikte yaş şartının getirilmesi sonrasında bekledikleri tarihte emekli olamayan yaklaşık 5 milyona yakın çalışan veya çalışmayan sigortalılar seçime doğru seslerini duyurmak için eyleme geçiyorlar. İlk eylemleri de 19 Mart 2011 Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara'da Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacak. Bu arada Facebook'ta da "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" adında çok sayıda üyesi olan bir grup da kurmuşlar.