Advertisement

Emeklilerin aylıklarına haciz koyulamayacağı halde icra müdürlükleri, hala bankalara yazı gönderip yasadışı olarak emeklilerin banka hesaplarına haciz getiriyorlar. Böylece emekliyi şikayet ya da itiraza zorluyorlar

Sayın Tezel, emeklinin emekli aylığına haciz konulamıyor, bu doğru ama icra müdürlükleri bankalara yazı gönderip tüm hesaplara haciz koyduruyorlar. Yani emeklinin banka aracılığıyla sadece emekli aylığı aldığı banka hesabına da haciz koyduruyorlar. Burada asıl sorun ise, icra müdürlüklerinin bankalara "nezdinizdeki hak ve alacaklarına haczi" diye yazı göndermesi. Banka bu şahsın emekli olup olmadığına bakmazsızın hesabını bloke ediyor. Oysa bankalarda alt hesap olarak emekli maaş hesabı açılamaz mı? Ben yaklaşık 2 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum ama hâlâ anlatamadım; siz bir izah etseniz anlarlar sanırım. Muzaffer Öksüz

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93'üncü maddesinde, "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir" hükmü mevcuttur. Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK'nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır. Emeklinin açıkça "Emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın" izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz.

EMEKLİ BANKA HESAPLARI FARKLIDIR
Öte yandan, SGK'nın göndereceği emekli-dul-yetim aylık ve gelirleriyle ilgili olarak bankalarda açılacak hesaplar da normal mevduat hesabı gibi değildir. Mesela, bir emeklinin SGK'ya veya bankaya başvurup "Nezdinizde bulunan filan numaralı mevduat hesabıma emekli aylıklarım yatırılsın" dese bile bu yapılamaz. Mutlaka emekli aylık ödemeleri için bankalar, ayrı tanımlanmış bir hesap açmak zorundadır. Yine, emeklinin adına açılmış olan aylık hesabı için, "Buraya yatan aylığımı her ay otomatik olarak diğer mevduat hesabıma aktarın" gibi bir talimatı da bankalar gerçekleştiremez. Emekli aylık hesapları, bizzat elden veya bankamatikten çekilmesi gereken hesaplardandır.

 

İCRA MÜDÜRÜ DE ŞİKÂYET EDİLEBİLİR
Esasen borçlu emeklinin herhangi bir muvafakati olduğunu gösteren bir yazı olmadan, alacaklının talebi üzerine bankalara yazılan yazıdan sonra emeklinin emekli aylık hesabına haciz konmuşsa, haczi koyduran icra müdürü şikâyet edilebilir. Zira, yukarıdaki madde hükmünden de görüleceği üzere, "haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü
tarafından reddedilir" denmektedir.
Bu maddeye göre emekli aylığınıza icra memuru tarafından haciz istenmişse, kendisini o yerin cumhuriyet savcısına ve icra tetkik merciine şikâyet ediniz. Zira, sizin izniniz (muvafakatiniz) olmadan icra daireleri emekli aylığınıza haciz koyamaz, koyduramaz.

*

Saray gibi olmuş, alkışlar Antalya SGK'ya
Bundan 3 yıl önce Antalya SGK İl Müdürlüğü'ne uğramıştım; geçen hafta tekrar gittim. Üç yıl önceki SGK ile şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Üç yıl önce tabiri caizse sanki ahıra girmiş gibiydim, şimdi saraya girmiş gibi oldum. SGK memurlarının oturdukları masalar, koltuklar imrenilecek kadar güzel olduğu gibi hizmet alan sigortalıların, işverenlerin bekleme ve oturma yerleri de mükemmeldi. Tanınmamaya çalışarak katları dolaştığımda da değişim karşısında hayretler içinde kaldım.
 

KALİTEYİ ARTIRMIŞLAR
Beni tanıyan sigortalı ve işverenlerden, görüntü gibi hizmet kalitesinin de arttığını dinlemiş oldum. Emeklilik işlemleri de 28-32 günde sonlanıyormuş. Üstelik emeklilik işleminde sorun çıkarsa veya işlem biterse cep telefonuyla mesaj göndermeye bile başlamışlar. İlginçtir bir okul müdürü arkadaşımı ziyarete gittiğimde de okulda SGK'nın memurları, öğrencilere sosyal güvenlik bilinci aşılamak için bilgilendirme yapıyorlardı. Kendilerine sordum, şimdiye kadar 19 ilçede 58 ilköğretim okulunda yaklaşık 21 bin ilköğretim öğrencisine bilgilendirme broşürü dağıtmışlar ve toplantı yapmışlar. Alkışlar Antalya SGK'ya ve yöneticilerine...

*

Düzeltme ve uyarı
Dikkatli okurlarımızdan (E) Dz. Kd. Bçvş. Nazmi Altıay bizi uyarınca fark ettik. Kendisine teşekkür ederiz. 31 Mayıs 2011 günü bu köşeden yayınlanan önlisans ve lisans mezunu emekli aylığında ÖHT oranı önlisans mezunları içinde yüzde 70 olarak alınmalıydı, biz tablomuzda yüzde 40 olarak almışız. Sadece lise ve ortaokul mezunu hemşireler için ÖHT yüzde 40 olarak alınıyor. Bu sebeple düzeltir, özür dileriz. Tablodaki önlisans mezunu hemşirenin ÖHT oranını lütfen yüzde 70 olarak dikkate alınız.