Advertisement

Hükümet KHK ile vergide denetim saçmalığına son verdi. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve vergi denetmenlerini "vergi müfettişi" unvanı altında tek çatıda topladı. Denetim yükünü çekenler ile kaymağını yiyenleri aynı sepete koydu. Şimdi de CHP buna karşı Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

10 Temmuz 2011 Pazar günü Resmi Gazete'de yayınlanan 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Maliye Bakanlığı'nda hizmet birimi olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 7/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır" denilmiştir.
Kurulacak olan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan bakana bağlı olarak başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları ve vergi müfettişlerinden (vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcısı) oluşturulmuştur.

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Yani dağınık ve çok başlı haldeki vergi inceleme yetkisini haiz tüm denetim elemanları (vergi denetmenleri, maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleri tek çatı altında "Vergi Müfettişi" unvanında) tek çatı altına alınmıştır. Bu uzun zamandır beklenen bir çözümdü.

*

Tek çatı ile vergi denetimi daha da güçlenmiştir

Yapılan düzenlemeyle;
■ Vergi denetiminde organizasyon, koordinasyon ve bilgi paylaşımı sağlıklı bir şekilde sağlanacaktır.
■ Liyakat esası geçerli olacak olup ülkemizin değişik yörelerinde tecrübe kazanmış ve halkımızı yakından tanıyan meslek mensuplarının önü açılmış olacaktır.
■ Modern yönetim tekniklerini ve toplam kalite yönetimini uygulama imkânı vermeyen, ayrıca mevcut vergi sistemini işlemez ve verimsiz hale getiren, çağdışı bürokratik kast sistem ortadan kalkacaktır.
■ Vergi denetiminin mükellef odaklı ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla yapılması sağlanır.
■ Vergi denetimine ilişkin geliştirilen teknikler, stratejiler, planlar ve bunların sonuçlarının objektif değerlendirmelerinin yapılması mümkün olacak ve vergi denetimi tek elden hesap verebilir hale gelecektir.
■ Bu düzenlemeyle denetim ve idare kendi başarılarını ispatlamak ve hesabını vermek zorunda kalacaklardır.

*

Emeklilere de aynı haklar
Bu arada geçmiş yıllarda emekli olmuş vergi denetmenleri de bu KHK sonrasında eski adıyla TC Emekli Sandığı, yeni adıyla SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvururlarsa emekli aylıklarını yaklaşık 1000 lira kadar artırırlar. Yani emekli vergi denetmenleri de denetimi yükünü çekmenin hediyesini alabilecekler.

*

Vergi denetmenleri bu kararı destekliyor
Karşı çıkan açıklamalar ve gazete ilanları da olsa da Vergi Denetmenleri Derneği kamuoyuna yaptığı deklarasyonda, "Gerek ekonomide kayıtdışılıkla etkin mücadele için ve gerekse vergi sisteminde etkinlik, vergide istikrar ve öngörülebilirlik için vergi reformu kapsamında yapılmış olan 4 (dört) ayrı vergi denetim biriminin tek çatı altında 'Vergi Müfettişi' unvanında birleştirilmesi iradesinin, 74 milyon ülke insanımızın geleceği için çok önemli olduğu tüm kesimlerce anlaşılmakta ve görülmektedir.