Advertisement

Hükümetin ve bürokratlarının vermemek için direndiği eski memurların ikramiyesi konusunda ilk yapılan hülleyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Duyumlarımıza göre şimdi ikinci bir yasa TBMM'den geçecek ve eski memurlara emekli oldukları yılın rakamlarıyla ikramiye ödenmesi için uğraşılacakmış

Ben Mülkiye'yi bitirdikten sonra Ankara'da 20 yıl devlet memuru olarak çalıştım. İstifa ederek ayrılıp ailece İstanbul'a geldik. Özel sektördeki çalışmalarım sonrası SSK emeklisi olarak noktayı koydum. Uzun bekleyişlerden sonra yazınızdan, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla istifa eden memurun ikramiye alabileceklerini öğrendik. Sizin de belirttiğiniz gibi, 12 Mayıs 2011 tarihli toplantısında oybirliği ile ikramiye ödenmesini engelleyen o maddeyi iptal etti. Kanun koyucunun hileli o maddesinin iptaliyle her şey bitti mi ve idare bizim hakkımızı başka bir işleme gerek kalmadan yerine getirebilecek mi? Hoşcan TURA

Sayın Tura, en baştan belirteyim, siz ve sizin gibiler davalarına devam ederek ikramiyelerinizi alabileceksiniz. Biliyorsunuz siz ve sizin gibi geçmişte bir müddet memuriyet yapıp, memuriyetten istifa ettikten sonra SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı veya özel banka-Borsa sandıklarından emekli olanlara eski adıyla TC Emekli Sandığı, yeni adıyla
SGK ikramiye ödemiyordu.

MAHKEME 2009'DA İPTAL ETMİŞTİ
İki astsubayın, emeklilik için gereken hizmet sürelerini tamamladıktan sonra istifa edip emekliliği bekleme aşamalarında geçimlerini temin için birlikte açtıkları market işletmesi sebebiyle Bağ- Kur'lu sayılmaları ve bu sebeple en son prim ödenen kurum Emekli Sandığı olmayıp Bağ-Kur olduğundan bahisle Emekli Sandığı bu astsubayları emekli etmiş ama ikramiyelerini ödememişti. Bu iki astsubay hatırlarsınız Bülent Ecevit'in başbakanlığı esnasında Başbakanlık önünde intihar girişiminde bulunmuşlardı. Sonra intihardan vazgeçip doğru yolu seçip, idare mahkemesinde dava açtılar, ardından konu Danıştay'a geldi ve Danıştay'ın da Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu üzerine, 2829 Sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun'un 12'nci maddesindeki, "Son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve" ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 05.02.2009 Karar Günlü, 2005/40 Esas, 2009/17 Karar Sayılı, 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan kararıyla iptal edilmiştir. İptal edilen ibarenin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA (06.06.2010) YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin hükümete de "Bunu düzeltecek yeni bir yasa çıkar" dediği durumda
bürokratlar ve hükümet tam tersini yaparak, 16 Haziran 2010 günü TBMM'de kabul ettikleri 5997 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesini
aşağıdaki şekilde değiştirip 'ödeyemeyeceğiz' dediler.

2010 DÜZENLEMESİ İLE NE DENİYORDU?
"(Değişik fıkra: 16/06/20105997 S.K./14. md.) Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun
ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir."

 

İkinci bir yasa hazırlığı varmış

Hükümet ve özellikle bürokratlar yeni yasa hazırlığı yapıp 9 Temmuz 2011 öncesi emekli olup da dava açanlara eski (emekli oldukları) yıllardaki rakamlardan ödeme yapmayı amaçlıyorlarmış. Umarım doğru değildir, zira bu adalete uymaz.

 

***

Anayasa Mahkemesi bir kez daha iptal etti
5997 sayılı Kanun'un durumunu CHP ve birçok yerel İdare Mahkemesi tekrar Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Anayasa Mahkemesi, eski memurların ikramiye konusunu da ele aldı ve "5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 8.6.1949 günlü, Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının 'Son defa bu kanun veya 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan
ve ... ' bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline" karar verdi.

Süre de vermedi
Anayasa Mahkemesi ikinci iptal kararıyla yeni bir düzenleme için süre vermedi. İptal kararı 9 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete'de yayıMlandı. Bu tarihten sonra emekli olanlara bu ikramiyelerin davasız ödenmesi gerekir. Temmuz 2011 öncesi emekli olanlar ise davasız ikramiyelerini alamaz. Ancak açılan davalarda yayınladığımız dava dilekçesinde de olduğu gibi eski emekliler ödeme tarihindeki gösterge ve katsayıyla, taban aylık katsayıları ile ödeme talep ediyorlar.