Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer TOPAL’ın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

–– Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 72) (Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Eki Cetvellerin Düzenlenmesi)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

–– Kamu İhale Tebliği (No: 2022/1)

KURUL KARARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2018/15454 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/4977 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri