Advertisement
HABERLER ABONE OL

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk düzenlemeye göre, eski yönetmelikte yer alan ilgili madde, “Alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmaların şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Kurum iznine tabidir. Bu amaçla yapılacak talep, devredecek için 5. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde ve devralacak için 5 inci maddenin ilgili bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma intikal ettirilir. Talebin uygun görülmesi halinde üretim izni güncellenir” güncellenir şeklinde değiştirildi.

Değişiklikle devirlerin kurum iznine tabi tutulduğu belirtiliyor. Ayrıca düzenlemede, şirket ana sözleşmesinin talep edildiği ve ”devredecek firmadan”” SGK ve vergi dairelerine muaccel yani ödenmesi gereken borcu olmamasını şartının koşulduğuna dikkat çekiliyor. Daha önce sadece yeni ya da devralan firmadan bu bilgiler talep ediliyordu.

Bu hali ile vergi borcu olan firmaların yeni yeni firmalar kurarak eski vergi borcundan kurtularak bandrol alabilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı dile getiriliyor.

Söz konusu düzenleme yayım tarihinden itibaren geçerli olacak.

Çok küçük ve büyük ambalajlı içkiye yasak

Yapılan diğer düzenlemeye göre ise 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Ayrıca, bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Yetki belgesine düzenleme

Düzenlemeye göre, süresi içerisinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, 14. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı tahsil edilerek yenilenecek.

Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.