Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

BDDK'nın internet sitesinde yayınlanan plana göre Bankacılık Kanunu ile BDDK'ye verilmiş bulunan görevler ve sorumlulukların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik kritik nitelikteki adımların belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan "BDDK Beşinci Stratejik Planı"nda; düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sürdürülmesine ilişkin politikalar uygulanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve finansal ürün ve hizmetlerden yararlananlara yönelik uygulamaların güçlendirilmesi ana amaçları altında 11 alt hedef ve 35 strateji belirlendi.

Kurumun gelecekteki faaliyetlerinin genel ekonomik politika ve diğer ilgili kurumların faaliyetleri ile tutarlı olmasını sağlamak üzere, Stratejik Plan’da yer alan amaç, hedef ve stratejiler 2019- 2023 yıllarını kapsayan 11'inci Kalkınma Planı ve 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’a uyumlu şekilde oluşturuldu.

Bankaların denetim sıklığı ve kapsamı artırıldı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'ın mesajı Beşinci Stratejik Plan'ın giriş kısmında yer aldı. Akben, Beşinci Stratejik Planı'nı, BDDK'nin düzenleme ve denetim faaliyetlerindeki amaç, hedef ve stratejilerini ortaya koyan bir yol haritası olarak hazırlandığını belirtti.

Dördüncü Stratejik Plan (2019-2021) döneminde yapılan düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin, söz konusu planda yer alan amaç ve hedefler çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizen Akben, bu kapsamda kurum içi iş tanımları ve iş akış planlarının oluşturulduğunu, sektör payı önem arz eden bankaların denetim sıklığı ve kapsamının artırıldığını, katılım finans kuruluşları için faizsiz finans kurumsal yönetişim sisteminin tesis edildiğini ifade etti.

Akben, plan döneminde bankalarda risk bazlı denetim süreçlerinin etkinliğinin geliştirildiğini, kamuoyuyla paylaşılan verilerin kapsam ve sıklığının arttırıldığını bildirdi.

Dijital ve servis modeli bankacılığına ilişkin mevzuat altyapısı öncelikli hedeflerden

Aynı plan döneminde dijital bankacılığa geçişe yönelik altyapıların oluşturulduğunu aktaran Akben, finansal sektördeki sistemik risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik gerekli düzenleme ve denetim altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Mehmet Ali Akben, 2022-2024 dönemini kapsayan Stratejik Plan'da, özellikle dünyada ve Türkiye'de gerçekleşmekte olan dijital dönüşüme paralel olarak dijital (şubesiz) bankacılığa ve servis modeli bankacılığına ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması, finansal inovasyonun teşvik edilmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması ve bankacılık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefler olarak ortaya çıktığını belirtti.

Benzer şekilde, yeşil mutabakatın küresel gündemin merkezine oturması ve imzalanan uluslararası anlaşmalarla birlikte iklim ve çevre bağlantılı risklerin tüm dünya ekonomilerinde bir zorunlu dönüşüm çerçevesi haline gelmesi kapsamında ülkede finans sektörünün bu dönüşüme uyumlu hale gelmesinin gelecek dönemin temel hedeflerinden biri olacağının altını çizen Akben, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 2019-2021 dönemini içeren Dördüncü Stratejik Plan döneminde çalışmalarına başlamış olduğumuz çevre ve iklim bağlantılı risklerin ölçülmesi ve sayısallaştırılması çalışmalarına yeni dönemde artan bir hızla devam edilecektir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde iklim ve çevre bağlantılı risklerin de birer finansal risk unsuru olarak tanımlanması ve finansal kuruluşların düzenleme çerçevesinde ve denetim süreçlerinde bu unsurlara yer verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Beşinci Stratejik Plan dönemi, tasarrufların ve diğer mali kaynakların yatırımları, istihdamı, ihracatı ve Döviz getirilerini arttıran, ithalatı ise azaltan verimli alanlarda kullanılmasına yönelik selektif kredi uygulamalarının öne plana çıkacağı bir dönem olacaktır. Kurumumuzun konuya ilişkin hazırlamış olduğu iyi uygulama rehberleri ve vermiş olduğu talimatlar önümüzdeki süreçte kredi piyasasının çok daha etkin bir şekilde çalışmasına katkı sunacaktır."

Plan diğer ekonomik programlarla uyumlu olacak şekilde hazırlandı

BDDK Başkanı Akben, Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve stratejilerin, önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi, ekonomideki ilgili diğer üst politika metinleri ile uyumlu olacak şekilde belirlendiğini ifade etti.

Bu çerçevede, Stratejik Plan'da yer alan amaç ve hedeflerin (2019-2023) dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planı, (2022-2024) dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Ekonomi Reformları Eylem Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndaki hedef ve stratejilerle paralel olarak hazırlandığının altını çizen Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni Stratejik Plan döneminde, finansal kuruluşlara yönelik bilginin etkin ve güvenli kullanımına yönelik altyapıların geliştirilmesi, kamuoyuna açıklanan verilerin kapsam ve sıklığının arttırılması, finansal kuruluşların düzenleme altyapısının güçlendirilmesi, denetimde risk odaklı bakış açısı, katılım bankacılığı ve faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi, sistemik kırılganlıkların analiz edilmesine ilişkin kapasitenin ve risk yönetimi politikalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik amaç hedef ve stratejiler gündemimizde olmaya devam edecektir. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kamuoyunu ve ilgili diğer paydaşlarımızı aydınlatmak ve kurumumuzun gelecek dönemine ilişkin amaç, hedef ve stratejilerini ortaya koymak amacı ile hazırlamış olduğumuz BDDK Beşinci Stratejik Planının (2022-2024) gerek kamuoyu gerekse tüm paydaşlarımız açısından yararlı bir metin olmasını temenni ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."