Advertisement

AK Parti grubu ekonomik hayata ilişkin düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklifte matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırması gibi konularda düzenlemeler getiriliyor.

Bloomberg HT'nin gördüğü teklifle 7256 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapamaması nedeniyle kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden düzenleme yapılması öngörüldü.

Bu kişilerin kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödenmesi imkanı teklifte yer alırken, kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılması gündeme getirildi.

Ayrıca teklifte ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilmesi yer alırken bu aşamadaki alacakların Hazine'ye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede risklerin kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörüldü.

Teklifte işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması yönünde bir düzenleme yer aldı.

Bunun yanında bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlendi.

Getirilen teklifle karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması yönünde de düzenleme öngörüldü.

Kanun teklifinin genel esaslarını düzenleyen 1’inci maddesine göre ağırlıklı olarak 30 Nisan 2021 tarihinden önce oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak.