Advertisement

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 24.05.2023
Genel Kurul Tarihi 16.06.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama,
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5 - 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması,
12 - 2022 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14 - 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ALCTL Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ALCTL Genel Kurul Çağrı YK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ALCTL Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 ALCTL Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/05/2023 tarih 2023/8 numaralı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 16.06.2023 Cuma günü, saat 10.00'da Şirket merkezinin yer aldığı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel kurula katılması için Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153674


BIST