Advertisement

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.03.2023
Genel Kurul Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2022 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4 - 2022 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/71 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan, idari para cezalarının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ATP Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 ATP Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2023 tarihli toplantısında Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 18 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00'de Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Toplantı Daveti metni ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125697


BIST