Advertisement

CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 15.09.2023
Genel Kurul Tarihi 17.10.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2022 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulunun 2022 yılına ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılında faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 BİGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 17.10.2023 günü saat 14:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,
2. Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
3. Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195508


BIST