Advertisement

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2019
Karar Tarihi 08.10.2019
Genel Kurul Tarihi 08.11.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
2 - 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması
3 - 3- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması
4 - 4- Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 5- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması
6 - 6- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması
7 - 7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000-TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. ve 6. Maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayesinin 5 katı olan 2.700.000.000-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması, bu konuda Yönetim Kurulu üyelerine en geniş şekilde yetki verilmesi
8 - 8- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması
9 - 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
10 - 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
11 - 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi içinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 13- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için bağış sınırının tespit edilerek karara bağlanması
14 - 14- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - 15- Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 01.06.2018-31.05.2019 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 08.11.2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2018 - 31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791739


BIST