Advertisement

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hakkındadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Tarihi 28.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 10.654.383-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 10.121.663,85-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) Pay sahiplerine 2.100.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması, (b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, (c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
8 - Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince bilgi sunulması.
9 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2023 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gündemle 28 Nisan 2023 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2023 tarih ve 84925427 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Nisan 2023 tarihli ve 10805 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından toplam itibari değeri 1.354.943,298 olan, 1.354.941,298 Payın temsilen, toplam itibari değeri 1.354.941,298.-TL olan, 2 Payın asaleten olmak üzere toplam 2-TL payın toplantıda hazır bulunduğu ve Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantıda nisap zorunluluğu olmadığından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı tarafından kendisinin toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına seçilen Dündar Dayı, katılanların 1.354.943.298 Oyla oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dündar Dayı, tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı İdil Çebi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Nagehan Avcı tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle karar verildi.
3) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
4) Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
5) 31.12.2022 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle le kabul edildi.
6) Yönetim Kurulu Üyeleri Utku Ergüder, Dündar Dayı, Sadık Tıltak, Selami Ekin, Kadir Erhan Tunçay ve Aşkın Altıncı 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle ibra edildi.
7) Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda
01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 10.654.383-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 10.121.663,85-TL net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere (a) Pay sahiplerine 2.100.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması,
(b) Pay sahiplerine kâr payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,
(c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
katılanların 1.354.943,298 oybirliğiyle oyla karar verildi.
8) Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince genel kurula bilgi sunuldu.
9) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesine geçildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere kendisinin sözlü teklifi ile Dündar Dayı, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Tıltak, Kadir Erhan Tunçay, Selami Ekin ve Aşkın Altıncı gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak şeçilmelerine 1 oy red 1.354.943,297 oy kabul olarak oy çokluğu,ile karar verildi.
Ortaklarımızdan Neslihan Oruç ilgili maddedeki muhalefet şerhine istinaden "SPK, Kurumsal Yönetim Ilkeleri geregince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için olusturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları geregi kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız şeklindeki şerhine yanıt olarak "Şirketimiz Yönetim Kurullarında geçmiş yıllarda da kadın üye bulunmuştur. Nitekim şirket çalışanlarımızın %60 ı kadın çalışanlardan oluşmaktadır."
10) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı'nın tüm yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 25.000-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
11) Yönetim kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. katılanların, 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
12) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak 2022 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2023 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması katılanların oybirliğiyle 1.354.943,298 Oyla oybirliğiyle kabul edildi
14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2022 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.
15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2022 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
16) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
17) Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 28.04.2023
Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
İdil Çebi Hasan Hüsnü Güzelöz Şafak Yerli Dündar Dayı


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_1200681682683598650.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI 2022.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
28/04/2023 tarihli Genel Kurulumuza ait tescile tabi hususlar 24/05/2023 tarihinde tescil edilerek 24/05/2023 tarihli 10837 Sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153795


BIST