Advertisement

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.04.2023
Genel Kurul Tarihi 04.05.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Monte Rosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2022?31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2022?31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 01.01.2022?31.12.2022 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2022?31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ,bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve görev sürelerinin görüşülmesi,
10 - 2023 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11 - 01.01.2022?31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023?31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GÖLTAŞ-2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GÖLTAŞ-2022 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.Toplantı, elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL tarafından Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Ahmet YAPUCUOĞLU Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3.2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.
4.2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
6-01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarihli ve 2023/12 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi
7- Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi
8-BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 01.01.2023 -31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.
9- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 31.03.2023 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen Sn. Turgay KAYLAN, Sn. Ahmet Turgut KUTLU ve Sn. Mehmet Ertuğrul DOKUZOĞLU'nun Bağımsız üye adayları olarak, 2023 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmeleri mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi
10- 2023 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge mevcudun oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
11- 2022 yılında şirket tarafından yapılan toplam 1.560.701 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 2.215.701 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih ve 2023/14 sayılı 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesine ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi.
12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, kabul edildi.
13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
14- Kapanış.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Göltaş A.Ş.-2022 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2022 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153683


BIST