HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
29.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
HATAY
İlçe
BELEN
Adres
ÖTENÇAY MAHALLESİ E 5 KARAYOLU CADDESİ NO:21
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
3 - 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6 - Şirket'in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2024 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
1) GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı başkanlığı seçimi için verilen sözlü teklif görüşülerek oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 3.277.785.767 adet kabul oyu ile Toplantı Başkanlığına Sayın ABUD ABDO' nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın ABUD ABDO tutanak yazmanı olarak Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Nevzat BARAK' ı ve oy toplama memuru olarak Yönetim Kurulu Üyemiz CORC HURİ' yi görevlendirmiştir. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3.277.785.767 adet kabul oyu ile karar verildi.

Ayrıca Toplantı başkanı, Toplantı süresince tüm önerge ve bilgilendirme dokümanlarını okumak üzere Şirket çalışanı MEYLİ SEVDA KURU ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Şirket Finansman ve Muhasebe Müdürü EMRE KURU' yu görevlendirmiştir.

2. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız dış denetim raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesi 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3. Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2023 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunmasının 3.277.785.767 adet kabul oyu ile karar verilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun 10.05.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile genel kurula sunmuş olduğu kar dağıtım teklifi okundu. Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2023 yılı bilançosunda Vergi sonrası, Yasal Yedekler ayrılmış ve bağışlar eklenmiş dağıtılabilir karı 11.174.252,91-TL‘dir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise 152.451,202-TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Yasal Kayıtlarına göre 31.12.2023 bilançosunda yer alan dağıtılabilir dönem karının; piyasalardaki yüksek dalgalanma, genel ekonomik konjonktürden kaynaklanan belirsizlikler ve deprem felaketinin genel ekonomik konjonktür üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun bir şekilde olağanüstü yedeklere aktarılmak suretiyle şirket bünyesinde tutulmasına 3.277.785.767 adet adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucu 2023 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri; ilgili yönetim kurulu üyesi dışındaki katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulunca belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okunarak ortaklara Şirketin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.

7. Şirketimiz ücret komitesinin 20.05.2024 tarih ve 2024/01 raporu doğrultusunda 2024 mali yılına ilişkin olarak 2025 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere net tutarda, Yönetim Kurulu Başkanına 220.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 140.000-TL, Genel koordinatörlük görevini sağlayacak olan yönetim kurulu üyesine 140.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 18.000-TL ücret ödenmesine 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2023 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde Koç Üniversitesine 303.313,50-TL ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine 352.352,02-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirketin 2024 yılı içerisinde yapacağı bağışlar hakkında verilen önerge doğrultusunda bağışların üst sınırının 1.000.000.-TL olarak belirlenmesi 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Yıl içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

11. Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen (Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi) şekilde işlemler gerçekleştirilmediği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

12. Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 3.277.785.767 adet kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Dilek ve temenniler soruldu. Katılımcılardan söz alan olmadı görüşülecek başka husus kalmadığından genel kurul toplantısı toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bakanlık temsilcileri genel kurul toplantısının hesap dönemi içerisinde yapılması hususunda uyarıda bulundu. 29.05.2024 Antakya

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni
Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
2024 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Advertisement