Advertisement

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023 - 08.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz imtiyazlı pay sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı'dan  Şirketimize ulaşan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"
07.09.2023 ve 08.09.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarında belirtildiği üzere Namık Kemal Gökalp, 
Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı tarafından Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 
("Şirket") bildirilen pay devir işlemleri neticesinde, 07.09.2023 tarihi gün sonu itibariyle Şirket'te (i) 
Namık Kemal Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerli A grubu pay  ve 9.847.839 adet, 
9.847.839 TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplamda 10.162.839 adet  10.162.839 TL 
nominal değerli pay, (ii) Mehmet Ziya Gökalp 315.000 adet, 315.000 TL nominal değerli  A grubu pay 
ve (iii) İlyas Avcı 70.000 adet, 70.000 TL nominal değerli A grubu pay edinmiştir.
Pay devri sonrasında, hiçbir imtiyazlı pay sahibi tek başına yönetim kontrolünü elde edememiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") "Zorunlu 
pay alım teklifi" başlıklı 11. maddesi kapsamında pay sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya 
Gökalp ve İlyas Avcı tarafından birlikte yönetim kontrolünün kullanılacağı beyan edilmiş ve Tebliğ'in 11. 
maddesi uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuş bulunmaktadır. Zorunlu pay alım 
teklifine konu fiyat ve teklifin gerçekleştirileceği tarih aralığının Tebliğ hükümleri doğrultusunda 
belirleneceği ve SPK'nın onayı ile kesinlik kazanacağı KAP açıklamalarında belirtilmiştir.
Tebliğ'in ?Zorunlu pay alım teklifi fiyatı' başlıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
(Borsada işlem gören hedef ortaklık pay veya pay grupları için) zorunlu pay alım teklif fiyatı,
1)  Payların satışına ilişkin anlaşmanın veya ortaklığın pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim 
kontrolünün ele geçirilmesine yönelik özel yazılı anlaşmanın veya herhangi bir anlaşma olmaksızın 
yapılan alımlarla yönetim kontrolünün elde edildiğinin kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık 
dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından,
2)  Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay 
alımları da dâhil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay aylık 
dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan, 
düşük olmayacak şekilde belirlenmelidir.
  
Bu doğrultuda, Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve İlyas Avcı'nın 07.09.2023 tarihindeki 
pay iktisap işlemleri haricinde tekliften önce herhangi bir Şirket payı alımında bulunmadığı dikkate 
alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken, 
(i)  zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin birlikte yönetim kontrolünü kullanma iradesinin ve 
dolayısıyla pay sahipliğinde değişiklik olmaksızın yönetim kontrolünü elde etme durumunun kamuya 
duyurulduğu 07.09.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 TL nominal değerli 
Şirket payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik 
ortalamasının 5,2614 TL olduğu  
(ii)  07.09.2023 tarihinde Namık Kemal Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in borsa dışında iktisap ettiği, 
(B) grubu ve pay alım teklifine konu Şirket paylarının fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 6,00 TL 
olduğu
hususlarından hareketle 1 TL nominal değere tekabül eden pay alım teklifi fiyatı, yatırımcılar arasında 
fiyat eşitliğinin sağlanması amacıyla, pay alım teklifini doğuran işlem kapsamında 1 TL nominal değerli 
pay başına ödenen 6,00 TL olarak hesaplanmaktadır. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin fiyat belirlemesi 
ve zorunlu pay alım teklifinin tarih aralığı gibi hususlar, Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası kesinlik 
kazanacaktır.
Bu doğrultuda zorunlu pay alım teklifi yapmak üzere Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve 
İlyas Avcı tarafından İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, bugün 
(15.09.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. SPK'nın onayını takiben zorunlu pay 
alım teklifi süreci Tebliğ hükümlerine uygun surette yürütülecektir."
Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecine yönelik gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuya duyurulacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195486


BIST