Advertisement

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel kurul toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Tarihi 17.05.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 - 2022 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
5 - 2022 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.
7 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2022 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2021 faaliyet döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KENT_2022_Genel Kurul Bilgilendirme_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KENT_2022_Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 _KENT_Genel Kurul Toplantı Tutanagı_2022.pdf - Tutanak
EK: 2 _Kent_Genel Kurul_Hazirun Cetveli1_2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 25.05.2023 tarih ve 10838 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153966


BIST