Advertisement

KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında-Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 42.805.539
Ulaşılacak Sermaye (TL) 85.611.078

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 4.280.556 4.280.556,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 Nâma A Grubu, KRON1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRON00024 0
B Grubu, KRONT, TREKRON00014 38.524.983 38.524.983,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRONT, TREKRON00014 Hamiline B Grubu, KRONT(RÜÇHAN), TRRKRON00016 80.450,107

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 42.805.539 42.805.539,000 100,00000 80.450,107

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylara yönelik bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.10.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 02.11.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.07.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 42.805.539,00-TL nakit olarak artırılarak 85.611.078,00 -TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 80.450,107 TL nominal değerli paylar, 07.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa ?da satışa sunulmuş olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 85.611.078,00 -TL'ye yükselmiştir.
Artırılan 42.805.539,00 -TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay hakkı kullanma tarihleri olan 19.10.2023-02.11.2023 arasında kullandırılan rüçhan haklarından 42.725.088,89 -TL ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 80.450,107 -TL nominal değerli payların 07.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ?da satışa sunulup, ilgili payların tamamının satış işleminin 07.11.2023 tarihi itibariyle tamamlanmasından 1.233.969 -TL olmak üzere toplam nihai nakit girişi 43.959.057,86 -TL olarak gerçekleşmiştir.
Nakit olarak artırılan 42.805.539,00-TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218717


BIST