Advertisement

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2023
Karar Tarihi 06.10.2023
Genel Kurul Tarihi 03.11.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2023 - 31.03.2024 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirketin 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne ilişkin yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 03.11.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.11.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2023 tarihinde yapılan 01.04.2022-31.03.2023 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.11.2023 tarihinde tescil ve 17.11.2023 tarih ve 10960 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218783


BIST