PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.06.2024
Genel Kurul Tarihi
30.06.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
9 - Bağımsız Denetçinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
11 - 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
12 - 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması
14 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması
15 - 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
18 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı 30.06.2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet 30.06.2024.pdf - İlan Metni
EK: 3
Onayli-Esas-Sozlesme-Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
30.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte paylaşılmıştır.
Saygılarımızla,
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 13.00'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı'nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Advertisement