Advertisement

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 25.04.2023
Genel Kurul Tarihi 25.05.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2022 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Şirketin 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirket ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
14 - Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Tadil Metni (SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı OLağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.
1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Hacı Bayram Başaran'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif BEKTAŞ'ın Tutanak Yazmanlığı için Esin KILIÇASLAN'ın ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.
2. Şirket'in 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2022 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu
SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre (1.477.989) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (54.923.613) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (4.678.567,34) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve tutarın ?'Geçmiş Yıllar Zararları'' hesabına aktarılmasına, bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.
7. Şirketin 2023 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Mehmet Akfan Sok. No: 57 K:1 Koşuyolu ? Kadıköy / İstanbul" adresinde bulunan ve Kadıköy Vergi Dairesi 1780251903 vergi kimlik numaralı Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram Başaran'ın, XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Şenöz'ün, XXXXXXXXXXX T.C.Kimlik numaralı Ece ERKAL'ın ve yine 2 (iki) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Gülören Tunca'nın ve XXXXXXXXXXX T.C. Kimlik numaralı Sayın Cevdet Erkorkmaz'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 25.000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Verilen önerge dogrultusunda Şirket esas sözleşmesinin "Şirket ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve E-12233903-345.16-34765 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083959448 sayılı yazıları ile tasdik edilen "tadil metni"nin okunmadan onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Şirket'in 2022 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
14. Şirket'in 2022 yılı ile ilgili herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Şirket'in 2023 yılı içerisinde girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla ortak girişimlerde bulunulması, faaliyetlere sponsor olunması ve gerekli hallerde kamu yararına bağışlarda bulunulması amacıyla YK'na yetki verilmesi ve bu konularda toplam harcamanın bir önceki yıl dönem karının %10'u geçmemesi yönündeki önerge oylamaya sunuldu ve oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir.
15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 12:00'daToplantı kapatılmıştır. 25.05.2023

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_25.05.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu_23.05.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tadil Metni (SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı) _ Genel Kurulda Onaylanan.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Hazır Bulunanlar Listesi_25.05.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.05.2023 tarihinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin "tutanak", "hazır bulunanlar listesi","onaylı esas sözleşme tadil metni" ile "ilişkili taraf işlemleri raporu" ekte tarafınıza sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153808


BIST