Advertisement

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararının Revize Edilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.597.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SEKUR, TRESKPA00016 13.885.000 34.712.500,000 250,00000 1,00 SEKUR, TRESKPA00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.885.000 34.712.500,000 250,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
1_ 10 Kasım 2023 tarihli ve 2023/11/002 no'lu Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının iptaline,
2_ Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 200.000.000 TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.885.000.-TL (OnÜçMilyonSekizYüz-SeksenBeşBinTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %250 artırılarak 48.597.500.-TL (KırkSekizMilyonBeşYüzDoksanYediBinBeşYüzTürkLirası)'na çıkarılmasına,
3_Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (bir) TL olarak belirlenmesine, bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,
4_Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ortak Murat Hakan Çil için rüçhan hakkı sebebiyle tahakkuk edecek sermaye borcunun (%22,92 oranında), Şirket'e aktarmış olduğu 43.308.394.-TL sermaye avansından karşılanmasına (yeni pay alma bedeline mahsup edilmesine),
5_Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,
6_Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,
7_Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni payların kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8_Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
9_Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218752


BIST