Advertisement

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/05/2022
Karar Sayısı
332
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ilişkin Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 NUMARALI TEBLİĞİNİN
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 31 Mart 2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu, bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu, faaliyet raporunu, diğer mali tablo ve raporlarını incelemiş bulunmaktayız.
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
            
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemi finansal tablolarının, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktiflerinin, pasiflerinin, finansal durumunun, kar ve zararının gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını  ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizlikleri doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031300


BIST