Advertisement

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.03.2023
Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe SÖKE
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke Aydın

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Yo¨netim Kurulu u¨ye sayısı ile müddetinin tayini, Bag?ımsız Yo¨netim Kurulu u¨yelerinin belirlenmesi, Yo¨netim Kurulu u¨yelikleri ic¸in sec¸im yapılması.
8 - Şirketin güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 2022 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Söktaş Tekstil 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Söktaş Tekstil_İlan_Metni_2022.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14 Nisan 2023 Cuma günü, saat 10:30'da, Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke/Aydın adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125716


BIST