Advertisement

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.09.2023
Genel Kurul Tarihi 18.10.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama,
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,
12 - 2022 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14 - 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ulusoy Elektrik - AGM Invitation Text KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Ulusoy Elektrik - AGM Notification Text (TR) KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ulusoy Elektrik - AGM Agenda (TR) KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31/09/2023 tarih 30 no'lu kararı ile Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 18/10/2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da Şirket merkezinin yer aldığı OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 Sincan, Ankara adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel kurula katılması için Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
EK: GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
DAVET İLAN METNİ
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197192


BIST