Advertisement

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.04.2022
Genel Kurul Tarihi 09.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2021 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarihli kararı ile Nuh DAĞDELEN'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri USLU'nun ,Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli kararı ile Ömer Fatih KARAYEL'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nurullah NURDOĞAN' nın seçilmelerinin Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
11 - Şirketimizin 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 -12 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021-12 FAALİYET RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Uşak Seramik Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Turan KILINÇ teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, anılan tabloların şirket internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve toplantı mahallinde bulundurulduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama bu teklif oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Şirketimizin 2021 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarihli kararı ile Nuh DAĞDELEN'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri USLU'nun , Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli kararı ile Ömer Fatih KARAYEL'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nurullah NURDOĞAN' nın atanması kararı Genel kurul tarafından 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(mayıs 2022) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 30.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine 4.002 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde toplam 4.000.000,00 TL ? ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 2022 yılında faaliyet göstermek üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması' nın görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler 2 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve temennilere geçildi toplantı başkanı Cüneyt BİRHAN son dönemde şirkete yatırımla ilgili yöneltilen sorulara detaylı bilgi verdi. Başka söz alan olmadı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 09.05.2022 GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 09.05.2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031158


BIST