Advertisement

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.03.2023
Genel Kurul Tarihi 13.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması.
4 - 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması.
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Şirket esas sözleşmesi'nin 33'üncü maddesinin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
17 - Yönetim Kurulu tarafından sunulan Kâr dağıtım politikasındaki değişikliğin onaylanması
18 - 2023 yılı için kâr payı avansı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oluşabilecek durumlar hakkında karar oluşturulması
19 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 13 Nisan 2023 Tarihli VAKKO Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vakko 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2023 tarih ve 2023/10 nolu kararı ile
Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13.04.2023 tarihinde, saat 14.00'da İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:35 adresinde TTK 414 maddesi gereğince yukarıdaki gündem ile yapılmasına, söz konusu toplantımızda temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, gerekli kanuni formalitelerin ikmaline karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125741


BIST