Advertisement

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.02.2023
Genel Kurul Tarihi 16.03.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Banka'nın 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Banka'nın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan pay geri alım kararı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
11 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Banka'nın Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Banka'nın düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 16 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.
- Banka Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.
- Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemleri onaylanmış ve Banka Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üye sayısı bağımsız üye dahil 10 olarak tespit edilmiş ve 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Yıldırım Ali KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Gökhan ERÜN, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Aykut Ümit TAFTALI, Sn. Ahmet ÇİMENOĞLU, Sn. Nevin İPEK, Sn. Polat ŞEN ve Sn. Kemal UZUN ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sn. Virma SÖKMEN seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek son olarak 23.03.2022 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan ve Banka Ücretlendirme Komitesi önerisine uygun olarak 21 Şubat 2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından güncellenen Bankanın ücretlendirme politikası ve 2022 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıklandığı üzere Banka tarafından 225.532 Bin TL tutarında yapılan ödeme Genel Kurul'ca onaylanmıştır.
- Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 1.212.000 TL ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına karar verilmiştir.
- Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasına, 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 7.488.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 7.911.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesi, 748.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 36.294.872,11 TL'lik kısmı gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 683.370,60 TL'lik kısmının ise 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nun 3/14 maddesi gereğince girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 36.978.242,71 TL'nin özel yedek ayrılması sonrasında kalan 44.047.846.410,51 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosu onaylanmış ve kar dağıtım tarihi 20 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.
- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri çerçevesinde, yeniden değerleme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2022 tarihi itibariyle özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32.madde kapsamında 3.472.206.052,31 TL, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 5.687.031.071,75 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 9.159.237.124,06 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak özel yedek ayrılmasına karar verilmiştir.
- 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Bankanın gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Banka paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına ve geri alım işlemlerinin Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15.05.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 85.000.000 TL nominal değerde her biri 1 Kuruş 8.500.000.000 adet olarak ve geri alım için ayrılacak fonun, Banka'nın mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiş olduğu ve İşbu Genel Kurul tarihi itibarıyla geri alınan pay bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından alınan pay geri alım kararının onaylanmasına karar verildi.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- Bankamız bağış ve sponsorluk politikası uyarınca 2022 yılı içinde Banka tüzel kişiliği tarafından vakıf ve derneklere toplam 166.451.960,30 TL tutarında bağış yapıldığı ve bu bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının BDDK tarafından belirlenen yasal sınırlara (istisna tutulan deprem bölgesine yapılan yardımlar hariç olmak üzere) uygun olarak Banka'nın konsolide olmayan özkaynak tutarının %0,4'ü olmasına karar verilmiştir.
- Banka'nın düşük karbon ekonomisine geçiş planı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YapıKrediHazırBulunanlarListesi16032023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 YapıKrediToplantıTutanağı16032023.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125711


BIST